Nefrotoksyczność leków – krótkie kompendium dla pediatrów


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Nefrotoksyczność wywołana lekiem to zaburzenie czynności nerek wynikające z ekspozycji na szkodliwe działanie leków, suplementów diety oraz środków psychoaktywnych. Substancje te mogą powodować całe spektrum powikłań – od względnie łagodnych, takich jak przejściowy wzrost stężenia kreatyniny, przejściowy, niewielki białkomocz, do stosunkowo ciężkich, takich jak: ostra niewydolność nerek wymagająca terapii nerkozastępczej, ostre uszkodzenie cewek nerkowych, kłębuszkowe zapalenia nerek czy też nefropatia krystaliczna, co może skutkować włóknieniem śródmiąższu nerek i przewlekłą chorobą nerek (PChN). W artykule omówiono aktualną wiedzę dotyczącą nefrotoksyczności leków oraz działania, które można podjąć, aby zmniejszyć ich negatywny wpływ na funkcję nerek. Ponadto podsumowano patomechanizmy oraz poszczególne grupy leków wywierające szkodliwy wpływ na czynność nerek.

Standardy Medyczne/Pediatria, 2022, T. 19, 759-766

Abstract:

Drug induced nephrotoxicity is a kidney function disorder resulting from exposure to adverse effect of medication, dietary supplements and psychoactive agents. These substances can cause a wide range of complications – from relatively benign (such as temporary creatinine increase or mild proteinuria) to comparatively severe like acute kidney injury requiring renal replacement therapy, acute tubular injury, glomerulonephritis as well as crystal nephropathy, that might lead to interstitial fibrosis and chronic kidney disease. In this review a current knowledge concerning drug nephrotoxicity and measures that should be taken in order to reduce their negative impact on kidney function were discussed. Moreover, pathophysiological mechanism and classes of nephrotoxic drugs were summarized.


Standardy Medyczne/Pediatria, 2022, T. 19, 759-766


8 zł

author-image

Magdalena Błasiak

author-image

Karina Madej-Świątkowska

author-image

Dorota Drożdż

author-image

Monika Miklaszewska