Anafilaksja u niemowląt i małych dzieci


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Anafilaksja jest ciężką, potencjalnie zagrażającą życiu reakcją nadwrażliwości. W artykule przedstawiono aktualne dane epidemiologiczne, standardy rozpoznania, leczenia, monitorowania i zapobiegania anafilaksji u niemowląt i małych dzieci. W tej grupie wiekowej obserwuje się wzrost częstości epizodów anafilaksji, której najczęstszym czynnikiem sprawczym jest nadwrażliwość na pokarmy. Typowy obraz kliniczny u małych dzieci obejmuje objawy skórne (uogólniona pokrzywka), ze strony układu oddechowego (kaszel, świsty, stridor, duszność) i/lub ze strony przewodu pokarmowego (wymioty). W diagnostyce różnicowej należy uwzględnić typowe dla wieku niemowlęcego patologie. Adrenalina pozostaje najważniejszym elementem leczenia anafilaksji, inne leki nie powinny być stosowane zamiennie. Każda osoba z anafilaksją powinna zostać zaopatrzona w adrenalinę i przeszkolona w zakresie użycia autowstrzykiwacza. Pacjent po przebyciu reakcji anafilaktycznej powinien pozostawać pod specjalistyczną opieką alergologiczną w celu identyfikacji czynnika sprawczego i prewencji ponownego wystąpienia reakcji.


Standardy Medyczne/Pediatria 2023, T. 20, 33-39

Abstract:

Anaphylaxis is a serious hypersensitivity reaction that can be life threatening. In this paper the most recent evidence regarding the epidemiology, diagnosis, treatment, monitoring, and prevention of anaphylaxis in infants and young children were presented. Anaphylaxis is increasingly reported in this age group. Foods are the most common triggers. Presentation typically involves the skin (generalized urticaria), the respiratory tract (cough, wheeze, stridor, and dyspnea), and/or the gastrointestinal tract (vomiting). The differential diagnosis of infant anaphylaxis includes consideration of age-unique entities. Epinephrine remains the mainstay of anaphylaxis treatment, and adjuvant medications should not be used in its place. All patients with anaphylaxis should be prescribed and trained to use an epinephrine autoinjector. After treatment of an anaphylactic episode, follow-up with preferably an allergy specialist, is important for confirmation of anaphylaxis triggers and prevention of recurrences through avoidance of confirmed specific triggers.


Standardy Medyczne/Pediatria 2023, T. 20, 33-39


10 zł

author-image

dr Paulina Sobkowiak