Obturacyjny bezdech senny w populacji pediatrycznej. Zasady kierowania dzieci do diagnostyki i leczenia. Kompendium dla pediatrów i lekarzy POZ


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Obturacyjne zaburzenia oddychania podczas snu (ang. obstructive sleep-disordered breathing, o-SDB) u dzieci są związane z czasowym całkowitym lub częściowym upośledzeniem drożności górnych dróg oddechowych. Nasilenie o-SDB obejmuje spektrum zaburzeń o szerokim zakresie – od nawykowego chrapania po pełnoobjawowy zespół obturacyjnego bezdechu sennego (ang. obstructive sleep apnea/hypopnea syndrome, OSA/OSAHS).
Nieleczone o-SDB wiążą się z podwyższonym ryzykiem negatywnych konsekwencji zdrowotnych u dzieci, dotyczących zaburzeń wzrastania, metabolicznych, moczenia nocnego, powikłań ze strony układu krążenia, jak również zaburzeń zachowania, nadpobudliwości psychoruchowej, zaburzeń kognitywnych, trudności szkolnych oraz nadmiernej senności w ciągu dnia. Z tego powodu konieczność systematycznego monitorowania populacji dziecięcych pod kątem występowania o-SDB nie budzi obecnie najmniejszych wątpliwości.
Charakterystyka o-SDB u dzieci i dorosłych jest odmienna, a zatem wymagają osobnych opracowań i rekomendacji. Niniejszy artykuł jest skierowany do lekarzy specjalistów z zakresu pediatrii i medycyny rodzinnej pracujących w podstawowej opiece zdrowotnej (POZ). Omówiono w nim podstawowe zagadnienia dotyczące nomenklatury, epidemiologii i postępowania klinicznego w o-SDB w populacji pediatrycznej oraz przedstawiono zasady kierowania dzieci do diagnostyki specjalistycznej OSA/OSAHS.


Standardy Medyczne/Pediatria 2023, T. 20, 180-189

Abstract:

Obstructive sleep-disordered breathing (o-SDB) in children are associated with temporary total or partial obstruction of the upper respiratory tract. The severity of o-SDB covers a wide spectrum of disorders, from habitual snoring to Obstructive Sleep Apnea Syndrome.
Untreated o-SDB is associated with an increased risk of negative health consequences in children regarding growth retardation, metabolic disorders, nocturnal enuresis, cardiovascular complications as well as behavioral disorders, psychomotor hyperactivity, cognitive disorders, school difficulties and excessive daytime sleepiness. For this reason, the necessity of systematic monitoring of pediatric populations for the presence of o-SDB does not raise any doubts. The characteristics of o-SDB in children and adults are different and therefore require separate studies and recommendations. The following article was prepared for specialists in pediatrics and family medicine working in primary care and aims to discuss the basic issues of nomenclature, epidemiology and the o-SDB clinic in the pediatric population and to present the principles of referring children to specialistic centers to diagnose of the Obstructive Sleep Apnea Syndrome.


Standardy Medyczne/Pediatria 2023, T. 20, 180-189


8 zł

author-image

Magdalena Tomaszewska

author-image

Tomasz Grochowski

author-image

Wojciech Kukwa