Choroby naczyń mózgowych u dzieci i młodzieży – kompendium dla pediatrów i lekarzy POZ


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Schorzenia naczyń mózgowych u dzieci i młodzieży są zaliczane do chorób występujących rzadko, ich trwałe skutki dotyczą jednak większości pacjentów, którzy przebyli udar w dzieciństwie. Ponadto, jakkolwiek udar mózgu u dzieci występuje znacznie rzadziej niż u dorosłych, to nadal choroby naczyniowe mózgu znajdują się wśród 10 najczęstszych przyczyn zgonów w grupie pacjentów do 24. roku życia.
Czynniki ryzyka chorób naczyń mózgowych u dzieci stanowią złożone zagadnienie, a większa wiedza na ich temat przyczyniła się do opracowania klasyfikacji udaru dziecięcego oraz postępów w zakresie diagnozowania i leczenia.
Zwiększenie dostępu do badań neuroobrazujących, w szczególności obrazowania metodą rezonansu magnetycznego (RM) w ostrym okresie udaru, jest podstawą postępu w zakresie wczesnego, prawidłowego rozpoznania schorzenia naczyniowego mózgu u dzieci oraz różnicowania pomiędzy udarem a stanami go imitującymi. Prawidłowe i wczesne rozpoznanie stanowi niezbędny warunek nowoczesnego leczenia dziecka z udarem, w tym takimi metodami jak tromboliza czy trombektomia, dotychczas stosowanymi niemal wyłącznie u dorosłych. Przebycie w dzieciństwie choroby mózgu o podłożu naczyniowym wymaga wdrożenia wielospecjalistycznego usprawniania oraz profilaktyki ukierunkowanej na zapobieganie nawrotom udaru, czyli profilaktyki wtórnej.


Standardy Medyczne/Pediatria 2023, T. 20, 191-196

Abstract:

Cerebrovascular diseases in children and adolescents are classified as rare diseases in this population; however, their permanent effects affect most patients who suffered from stroke during childhood.
In addition, although stroke in children is much less common than in adults, cerebrovascular diseases are still among the ten most common causes of death in the population below 24 years of age. Risk factors for cerebrovascular disease in children are a complex issue, and improved knowledge about them has contributed to the development of a classification of childhood stroke.
Wider access to neuroimaging, in particular to magnetic resonance imaging in the acute phase of stroke, is the basis for progress in the field of early, correct diagnosis of cerebrovascular disease in children and differentiation between stroke and stroke-mimicking conditions.
Proper and early diagnosis a prerequisite for modern treatment of a child with a stroke, including treatment with method such as thrombolysis or thrombectomy, which have so far been used almost exclusively in adult patients. Patient who underwent a vascular brain disease during childhood requires multi-specialist rehabilitation and secondary prophylaxis aimed at preventing stroke recurrence.


Standardy Medyczne/Pediatria 2023, T. 20, 191-196


10 zł

author-image

Ilona Kopyta