Metody antropologiczne w profilaktyce zaburzeń rozwojowych u dzieci i młodzieży


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Metody badań antropologicznych są szeroko stosowanym narzędziem wykorzystywanym w ocenie stanu zdrowia dzieci i młodzieży. Za pomocą ustalonej i powszechnie obowiązującej techniki pomiarów somatycznych oraz norm rozwojowych możliwe są: dokładne określenie poziomu rozwoju fizycznego danego dziecka, ocena proporcji ciała i stanu odżywienia, stopnia dojrzałości biologicznej, a także monitorowanie tempa wzrastania w czasie. Porównanie stanu rozwoju fizycznego dziecka z grupą referencyjną, czyli zdrowymi rówieśnikami, umożliwia systematyczną kontrolę procesu wzrastania, wczesne wykrycie ewentualnych odchyleń, identyfikację dzieci z zaburzeniami wzrastania i zapobieganie trwałym zmianom hamującym rozwój. Dzieci, u których podczas badań przesiewowych zaobserwowano nieprawidłowości w rozwoju fizycznym (niskorosłość/wysokorosłość), powinny zostać poddane wnikliwej obserwacji w czasie w celu oceny dynamiki wzrastania. W artykule omówiono zasady wykonywania pomiarów antropometrycznych oraz aktualne metody oceny rozwoju fizycznego dziecka, z uwzględnieniem dostępnych narzędzi/kalkulatorów wspomagających lekarza pediatrę w codziennej praktyce.


Standardy Medyczne/Pediatria, 2023, T. 20, 685-693

Abstract:

Anthropological methods are a widely used tool in the assessment of a child’s health condition. Specific technique of somatic measurements and growth charts enable an accurate assessment of the physical development of a child, body proportions and nutritional status, the evaluation of the degree of biological maturity, and monitoring of the rate of growth over time. Comparing the state of a child’s physical development to the reference group, enables control of the growth process, early detection of possible deviations from the normal growth identification of children with growth disorders, and prevention of growth inhibition. Children with abnormalities in physical development (short or tall stature) detected during screening tests should be carefully monitored over time to assess the dynamics of their growth. This study shows the rules of anthropometry and the current methods of assessing a child’s physical development, taking into account available tools supporting the paediatrician’s daily practice.

 

Standardy Medyczne/Pediatria, 2023, T. 20, 685-693


10 zł

author-image

Anna Zielińska

author-image

Honorata Kołodziejczyk

author-image

Anna Świąder-Leśniak

author-image

Agnieszka Różdżyńska-Świątkowska

Strona przeznaczona dla lekarzy i osób pracujących w ochronie zdrowia. Wchodząc tu, potwierdzasz, że jesteś osobą uprawnioną do przeglądania zawartych na tej stronie treści.