Profilaktyka antybiotykowa u niemowląt z odpływem pęcherzowo-moczowodowym III-V stopnia


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

W artykule omówiono wyniki wieloośrodkowego badania randomizowanego (PREDICT trial) przeprowadzonego w 39 ośrodkach w Europie, którego celem była ocena skuteczności profilaktyki antybiotykowej w zapobieganiu zakażeniom układu moczowego (ZUM) u niemowląt z odpływem pęcherzowo--moczowodowym (OPM) III-V stopnia. W badaniu wyodrębniono 2 grupy: 146 niemowląt, u których przez 24 miesiące stosowano profilaktykę antybiotykową ZUM, oraz grupę kontrolną. W grupie, w której wdrożono profilaktyczną antybiotykoterapię, pierwszy epizod ZUM wystąpił u 31 badanych (21,2%),
natomiast w grupie kontrolnej – u 52 (35,6%) [iloraz ryzyka (ang. hazard ratio, HR): 0,55; 95% przedział ufności (ang. confidence interval, CI): 0,35-0,86; p = 0,008]. Liczba pacjentów, którzy musieli zostać poddani leczeniu przez 2 lata, aby zapobiec wystąpieniu 1 epizodowi ZUM (ang. number needed to treat), wyniosła 7 osób (95% CI: 4-29). W analizie skuteczności leczenia w podgrupach we wszystkich 6 kombinacjach płci uczestników i stopnia OPM ciągła profilaktyka antybiotykowa była związana ze zmniejszeniem ryzyka wystąpienia ZUM u dziewczynek z OPM IV i V stopnia, słabe powiązanie stwierdzono również u chłopców z OPM IV stopnia. Nie odnotowano istotnych różnic w częstości powstawania nowych blizn pozapalnych w obrębie nerek oraz wartości współczynnika filtracji kłębuszkowej (ang. glomerular filtration rate, GFR) ani w zakresie występowania działań niepożądanych pomiędzy grupami. U pacjentów, u których zastosowano profilaktyczną antybiotykoterapię, częściej stwierdzano obecność bakterii innych niż Escherichia coli, w tym Pseudomonas
spp., w grupie tej stwierdzono także większą antybiotykooporność. Reasumując, u niemowląt z OPM III-V stopnia bez ZUM w wywiadzie ciągła profilaktyka antybiotykowa przez 24 miesiące przyniosła niewielką, lecz istotną korzyść w zapobieganiu pierwszemu ZUM głównie u dziewczynek z OPM IV i V stopnia, pomimo zwiększonego występowania bakterii innych niż E. coli i antybiotykooporności.

Standardy Medyczne/Pediatria  2024,  T. 21, 10-13

Abstract:

This paper describes the results of a multicenter randomized trial (PREDICT trial) performed in 39 European centers, the aim of which was to evaluate the effectiveness of antibiotic prophylaxis in preventing urinary tract infections (UTI) in infants with grade III-V vesicoureteral reflux. Study participants were divided into two groups: 146 infants who received antibiotic prophylaxis for UTI for 24 months and a control group. In the group in which prophylaxis was used, the first episode of UTI occurred in 31 subjects (21.2%), while in the control group in 52 (35.6%) subjects (hazard ratio: 0.55; 95% confidence interval, 95% CI: 0.35-0.86; p=0.008). The number of patients who had to be treated for 2 years to prevent 1 episode of UTI (number needed to treat) was 7 (95% CI: 4-29). There were no significant differences in the incidence of new post-inflammatory renal scarring, glomerular filtration rate (GFR) or adverse events between groups, however the presence of bacteria other than Escherichia coli, including the Pseudomonas sp., was more often detected, and greater antibiotic resistance was found in the treated group. In summary, in infants with grade III-V vesicoureteral reflux without a history of UTI, continuous antibiotic prophylaxis for 24 months provided a small but significant benefit in preventing a first UTI mainly in girls with grade IV-V vesicoureteral reflux, despite the
increased prevalence of pathogens other than E. coli and antibiotic resistance.

Standardy Medyczne/Pediatria  2024,  T. 21, 10-13

Treść:

Opracowanie na podstawie: Morello W, Baskin E, Jankauskiene A i wsp. Antibiotic prophylaxis in infants with grade III, IV, or V
vesicoureteral reflux. N Engl J Med 2023;389:987-997. 


12 zł

author-image

Jakub Pilip

author-image

Łukasz Obrycki