Mózgowe porażenie dziecięce – problemy współistniejące


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Mózgowe porażenie dziecięce (MPD) to grupa trwałych zaburzeń ruchu i postawy wynikających z niepostępującego uszkodzenia rozwijającego się mózgu. Problemem wyjściowym jest zatem uszkodzenie mózgu, co przekłada się na deficyty ruchowe będące istotą problemu i warunkiem ustalenia rozpoznania MPD. Jednak zaburzenia ruchowe to nie jedyny możliwy skutek wynikający z wczesnego uszkodzenia mózgu; najczęstszymi problemami współistniejącymi są niepełnosprawność intelektualna oraz padaczka. Z kolei konsekwencją przewlekłych, szczególnie ciężkich deficytów motorycznych i zaburzeń napięcia mięśniowego są powikłania ze strony układu kostno-stawowego, takie jak deformacje oraz przykurcze stawowe. Innym bardzo powszechnym problemem współistniejącym z MPD jest niedobór masy ciała, którego uwarunkowania są złożone i jedynie po części są efektem uszkodzenia mózgu, a po części – następstw ruchowych uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego (OUN). Wszystkie współistniejące problemy występują również w populacji ogólnej, jednak ich rozpowszechnienie w całej grupie rówieśników jest znacznie mniejsze. Jakość życia dzieci z MPD można znacząco poprawić, odpowiednio
rozpoznając i lecząc problemy współistniejące, zwłaszcza że niektóre z nich można przewidzieć już po rozpoznaniu MPD i jego typu. Artykuł jest kontynuacją publikacji „Mózgowe porażenie dziecięce – definicja, obraz kliniczny, metody i kryteria rozpoznania” (Stand Med Pediatr 2023;20:99-105).


Standardy Medyczne/Pediatria  2024  T. 21  100-106 

Abstract:

Cerebral palsy (CP) is a group of permanent movement and postural disorders resulting from non-progressive damage to the developing brain. The initial problem is therefore brain damage, which translates into motor deficits that are the essence of the problem and the condition for the diagnosis of MPD. However, movement disorders are not the only possible effect resulting from early brain damage; the most common comorbidities are: intellectual disability and epilepsy. In turn, the consequence of chronic, especially severe, motor deficits and muscle tone disorders are complications of the osteoarticular system, such as deformities and joint contractures. Another very common problem coexisting in CP is a body mass deficiency; the condition is complex and partly only results of brain damage, and partly – by the motor consequences of CNS (central nervous system) damage. The quality of life (QoL) of children with CP can be significantly improved by properly recognizing and treating coexisting problems, especially since some of them can be predicted after the diagnosis of CP and its type.
This paper is a continuation of the publication entitled „Cerebral palsy – definition, clinical manifestation, methods and criteria for the diagnosis” (Stand Med Pediatr 2023;20:99-105). 

Standardy Medyczne/Pediatria  2024  T. 21  100-106 


10 zł

author-image

Ilona Kopyta

author-image

Barbara Krukowska-Andrzejczyk