Kiedy kierować dziecko do reumatologa dziecięcego


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

W artykule przedstawiono przyczyny dolegliwości ze strony układu mięśniowo-szkieletowego w populacji pediatrycznej, z podziałem na przyczyny niezapalne i zapalne. Zwrócono uwagę na ważne dane z badania podmiotowego oraz występowanie możliwych odchyleń w badaniu przedmiotowym u dziecka z podejrzeniem zapalnej choroby reumatycznej, a także zaprezentowano potencjalne nieprawidłowości w badaniach dodatkowych możliwych do wykonania w gabinecie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ). Przedstawiono wskazania do konsultacji pacjenta przez reumatologa dziecięcego
w trybie planowym (w poradni) i pilnym (w szpitalu). Podkreślono znaczenie współpracy między pediatrą a reumatologiem w zakresie opieki nad dzieckiem z przewlekłą chorobą reumatyczną.


Standardy Medyczne/Pediatria 2024  T. 21  95-99

Abstract:

The paper presents possible causes of musculoskeletal problems in the pediatric population, divided into non-inflammatory and inflammatory causes. Attention is drawn to important data from the physical examination and the occurrence of possible deviations in the physical examination in a child with suspected inflammatory rheumatic disease, and potential abnormalities in additional tests that can be performed in a primary care physician’s office are presented. Indications for patient consultation by a pediatric rheumatologist on a scheduled basis (clinic) and urgently (hospital) are presented. The importance of mutual cooperation between a pediatrician and a rheumatologist in the care of a child with chronic rheumatic disease was emphasized.


Standardy Medyczne/Pediatria  2024  T. 21  95-99


10 zł

author-image

Elżbieta Smolewska