Analiza stanu higieny jamy ustnej i periodontologicznych potrzeb leczniczych u dzieci i młodzieży chorych na padaczkę oraz padaczkę ze współwystępującą niepełnosprawnością umysłową.


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Cel:
Celem pracy była analiza stanu higieny jamy ustnej i periodontologicznych potrzeb leczniczych u dziecii młodzieży z makro regionu lubelskiego chorych na padaczkę i padaczkę ze współwystępującym upośledzeniem umysłowym.

Materiał i metody:
Badaniami klinicznymi i ankietowymi objęto 107 dzieci i młodzieży obojga płci w wieku pomiędzy 6. a 18. r.ż. z makroregionu lubelskiego, przebywających w ośrodkach opieki społecznej na Lubelszczyźnie oraz leczących się w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Lublinie. Oceniono uproszczony wskaźnik higieny jamy ustnej OHI-S, DI-S, CI-S. Obliczono wskaźnik periodontologicznych potrzeb leczniczych CPITN. Uzyskane wyniki badań poddano analizie statystycznej.

Wyniki:
Uproszczony wskaźnik higieny jamy ustnej wyniósł średnio OHI-S 2,22 ± 1,00. Uproszczony wskaźnik osadu (CI-S) i uproszczony wskaźnik kamienia (DI-S) wyniosły odpowiednio 1,79 ± 0,70 i 0,43 ± 0,52. Wskaźnik CPITN wyniósł średnio 1,52 ± 0,62.

Wnioski:
Stan higieny jamy ustnej i potrzeby lecznicze przyzębia w badanej populacji dzieci i młodzieży z padaczkąz makroregionu lubelskiego są na niesatysfakcjonującym poziomie.

Abstract:

Aim:
The study aimed at the analysis of the oral hygienic state, the evaluation of parodontium condition and the description of periodontic treatment needs inthe group of children and youth with epilepsy from Lublin region.

Methods:
Clinical and questionnaire study encompassed 107 individuals in total, aged 6 to 18 yrs. For the investigated population OHI-S, DI-S and CI-S indexes were calculated. The periodontal treatment needs with CPITN index were described. The study results were subjects to the statistical analysis.

Results:
The OHI-S index achieved the medium value of 2.22 ± 1.00. The DI-S and CI-S were 1.79 ± 0.70 and 0.43 ± 0.52, respectively. The CPITN index reached the mean value of 1.52 ± 0.62.

Conclusion:
The oral hygienic state and parodontium condition of the studied population of children and youth with epilepsy of the macroregion of Lublin is unsatisfactory.author-image

Maria Mielnik‑Błaszczak

author-image

Agnieszka Skawińska