author-image

Maria Mielnik‑Błaszczak


Prof. zw. dr hab. n. med. Maria Mielnik-Błaszczak 
Katedra i Zakład Stomatologii Wieku Rozwojowego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Od  1983 r. zatrudniona jest w Akademii Medycznej, obecnie Uniwersytet  Medyczny, jako pracownik dydaktyczno-naukowy.
W 1989 r. uzyskała stopień dr n. med., w  1997 r.  – dr habilitowanego, w 2002 r. – tytuł naukowy profesora. 
Od 2001 r. jest Kierownikiem Katedry i Zakładu Stomatologii Wieku Rozwojowego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz Konsultantem Wojewódzkim w dziedzinie stomatologii dziecięcej. Przez dwie kadencje w latach 2002-2008 była Prodziekanem Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym UM w Lublinie. Jest  członkiem Senackiej Komisji ds. Dydaktyki i Wychowania oraz Absolwentów UM w Lublinie. Jest Przewodniczącą Towarzystwa Przyjaciół i Absolwentów UM w Lublinie.
Jest autorem lub współautorem ponad 610 prac oryginalnych opublikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych oraz w materiałach zjazdowych (IF 55;  2714 PK), promotor 40 rozpraw doktorskich, recenzent 39 prac doktorskich. Pod kierownictwem Profesor Marii Mielnik-Błaszczak dwie osoby uzyskały tytuł doktora habilitowanego. Przez rok była Stypendystką DAAD Uniwersytetu w Tübingen w Niemczech.
Bierze udział w ogólnopolskich badaniach naukowych dotyczących oceny stanu zdrowia jamy ustnej u dzieci i młodzieży, jak również w opracowywaniu programów profilaktycznych dla dzieci specjalnej troski.
Posiada specjalizacje z zakresu stomatologii dziecięcej, ortodoncji, protetyki i zdrowia publicznego oraz stomatologii ogólnej.
Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego, International Association of Pediatric Dentistry; European Association of Pediatric Dentistry, International Association of Dental Research, European Academy of Paediatric Dentistry (Member from Polish Congress Organising Committee - 2012) oraz Kolegiów Redakcyjnych 7 czasopism stomatologicznych. Od 1997 r. i nadal jest członkiem Komisji Profilaktyki i Oświaty Zarządu Głównego PTS, od 1999 do 2009 r. była  członkiem Zarządu Ogólnopolskiej Sekcji Stomatologii Dziecięcej PTS, od 2018 r. jest Przewodnicząca Zarządu Głównego Ogólnopolskiej Sekcji Stomatologii Dziecięcej PTS. 
Za swoją działalność została odznaczona Złotą Honorową Odznaką Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. Wielokrotnie otrzymywała nagrody Rektora UM w Lublinie za pracę naukową i dydaktyczno – wychowawczą. Otrzymała wyróżnienie Komitetu Naukowego Międzynarodowego Zjazdu 32nd Continental European Division of the International Association for Dental Research za pracę naukową Oral hygiene, saliva components in hemophilia children.
Otrzymała I nagrodę naukową Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego przyznaną za cykl prac opublikowanych w Czasopiśmie Stomatologicznym (2000 r.). Otrzymała nagrodę IADR/Colgate Research in Prevention Award przyznaną przez International Association for Dental Research za pracę zatytułowaną Comperative study of oral hygiene in children with haemophilia and healthy chidren (Japonia 2001 r.). Odznaczona została Srebrnym Krzyżem Zasługi (2005 r.) oraz honorową odznaką „Za Zasługi dla Ochrony  Zdrowia” (2006 r.).
W 2008 r.  otrzymała Medal Komisji Edukacji Narodowej  Nr 110393 wydany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Otrzymała  Złotą Honorowa Odznakę  Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego na  XI Kongresie Stomatologów Polskich we Wrocławiu 26.06.2009 r.