Nagły i niespodziewany zgon w okresie niemowlęcym.


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

W artykule przedstawiono dane, dotyczące struktury zgonów niemowląt, które wystąpiły nagle i niespodziewanie. Są one określane skrótowo od nazwy angielskiej SUID (sudden unexpected infant death). Dokonano również przeglądu piśmiennictwa, dotyczącego przyczyn tych zgonów. W ok. 1/3 przypadków udaje się wyjaśnić przyczynę zgonu i najczęściej są to przyczyny infekcyjne, w następnej kolejności ukryte wady rozwojowe i uszkodzenia wypadkowe. W 1/3 przypadków nie udaje się wyjaśnić przyczyn zgonu. Dla zmniejszenia liczby SUID istotne znaczenie ma identyfikacja czynników ryzyka ciąży i adekwatna do nich opieka medyczna. Świadomość czynników ryzyka u noworodka (w tym pozycji supinacyjnej w czasie snu i palenia papierosów w otoczeniu dziecka) powinna kształtować zachowania rodziców. Dokładna analiza okoliczności zgonu i analiza historii choroby są niezbędnymi elementami w badaniu przyczyn zgonu. Badania autopsyjne powinny odbywać się wg określonego protokołu w referencyjnym ośrodku patologii. Lekarz patolog powinien mieć duże doświadczenie w badaniu przyczyn zgonu małych dzieci.

Abstract:

The paper presents data regarding the structure of sudden and unexpected infant deaths. A review of literature regarding causes of these deaths has been conducted. In about 1/3 of deaths the cause of death can be explained and usually the causes are: infection, developmental anomalies and injuries. In 1/3 of cases the cause of death cannot be explained. In order to reduce the number of SUID it is crucial to identify risk factors in pregnancy and provide adequate medical care. Parents should be mad aware of risk factors in infants (supine sleeping position and smoking cigarettes in infant’s environment) and behave accordingly.Detailed analysis of the circumstances of death andmedical history are crucial elements in investigation of the cause of death. Autopsies should be performed according to a detailed protocol in reference pathology centre. The pathologist should have substantial experience in investigating cause of death in infants.author-image

Ewa Helwich