Siatki centylowe do oceny ciśnienia tętniczego dzieci i młodzieży w wieku 3-18 lat.


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

<p>Cel: <br />Opracowanie zakres&oacute;w referencyjnych ciśnienia krwi dzieci i młodzieży w wieku 3-18 lat.<br /><br />Materiały i metody: <br />W pracy wykorzystano pomiary ciśnienia krwi aparatem oscylometrycznym losowo dobranych 4 374 dzieci w wieku 2,5-6,5 lat,uczestnik&oacute;w projektu pt. &bdquo;Wartości referencyjne ciśnienia tętniczego polskich dzieci w wieku przedszkolnym - N R13 0002 06 OLA&rdquo; oraz 17 093 dzieci i młodzieży w wieku 6,5-18,5 lat, uczestnik&oacute;w projektu &bdquo;Opracowanie norm ciśnienia tętniczego dla populacji dzieci i młodzieży w Polsce&rdquo; - PL0080 OLAF. Dane analizowano z użyciem pakietu statystycznego SAS 9.2. Siatki centylowe ciśnienia krwi opracowano z użyciem metody LMS za pomocą pakietu LMSChart Maker Pro 2.42.<br /><br />Wyniki:<br /> Aktualne, reprezentatywne dla populacji dzieci i młodzieży w wieku 3-18 lat siatki centylowe ciśnienia krwi wg wieku i wg wysokości ciała.<br /><br />Wnioski: <br />Prezentowane siatki centylowe wg wieku, płci i wysokości ciała dzieci i młodzieży w wieku 3-18 lat umożliwiają wczesne wykrywanie podwyższonegociśnienia krwi.</p>

Abstract:

<p>Objectives: <br />Development of blood pressure reference ranges for children and adolescents aged 3-18 years.<br /><br />Materials and methods:<br /> Oscillometric blood pressure data from 4 374 randomly selected children aged 2,5-6,5 years, participants of current healthsurvey &lsquo;Blood pressure reference ranges for Polish preschool children - N R13 0002 06 OLA&rsquo; and 17 093 children and adolescents aged 6,5-18,5 years,participants of health survey &lsquo;Elaboration of the reference range of arterial blood pressure for the population of children and adolescents in Poland- PL0080 OLAF&rsquo; were used. Data were analyzed with SAS 9.2 software. Blood pressure centile charts were constructed using the LMS method with LMSChart Maker Pro 2.42 package.<br /><br />Results: <br />Current and representative for population of children and adolescents aged 3-18 years centile charts of blood pressure according to age andheight.<br /><br />Conclusions: <br />Presented blood pressure centile charts by age, gender and height for children and adolescents aged 3-18 years enable early detection ofincreased blood pressure.</p>

author-image

Grupa Ekspertów