Czynniki ryzyka nagłego zgonu sercowego u dzieci z kardiomiopatią przerostową.


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Kardiomiopatia przerostowa jest szczególnie częstą przyczyną nagłej śmierci sercowej u dzieci i młodych dorosłych.

Cel.
Celem badań była ocena występowania czynników ryzyka nagłego zgonu sercowego u dzieci z kardiomiopatią przerostową oraz identyfikacja pacjentów wysokiego ryzyka wystąpienia nagłego zgonu.

Materiał i metody.
Analizą objęto 76 pacjentów, średni wiek 10,7 ±5,1 lat z kardiomiopatią przerostową, hospitalizowanych w Klinice Kardiologii IPCZD w latach 1991–2008. Badania obejmowały wywiad rodzinny oraz ocenę występowania u pacjenta objawów takich, jak omdlenia, ból w klatce piersiowej, epizody kołatania serca, obniżenie tolerancji wysiłku oraz nagłe zatrzymanie krążenia w wywiadzie. U wszystkich dzieci wykonano kompleksowe badania kardiologiczne. U wszystkich pacjentów wyniki badań kardiologicznych i dane z wywiadu były analizowane w celu oceny występowania głównych czynników ryzyka nagłego zgonu sercowego określonych w wytycznych Grupy Ekspertów Amerykańskiego i Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Wyniki.
Spośród 76 badanych pacjentów z kardiomiopatią przerostową wyodrębniono 31 (41%) dzieci, u których stwierdzono występowanie głównych czynników ryzyka nagłego zgonu sercowego (grupa I) oraz 45 (59%) pacjentów, u których nie występowały czynniki ryzyka (grupa II). Spośród 31 pacjentów z grupy wysokiego ryzyka, u 17 (22%) stwierdzono występowanie jednego czynnika ryzyka nagłego zgonu, u 11 (14%)dzieci występowały dwa, u 2 (2,6%) pacjentów – trzy, a u 1 (1,3%) dziecka – pięć głównych czynników ryzyka.

Wnioski.
Postępowanie diagnostyczno-terapeutyczneu dzieci z kardiomiopatią przerostową powinno obejmować regularną kliniczną stratyfikację czynników ryzyka nagłego zgonu sercowego, u pacjentów z grupy wysokiego ryzyka nie rzadziej niż co 12 miesięcy.

Abstract:

Hypertrophic cardiomyopathy is the most common cause of sudden cardiac death (SCD) in children and young adults.

Aim:
The aim of study was to evaluate the risk factors for SCD in children with HCM and to identify patients who are at increased risk for SCD.

Materials and methods:
The analysis was performedin 76 pts, mean age 10,7±5,1 yrs with HCM hospitalized in Pediatric Cardiology Department from 1991 to 2008. In all patients the following examinations were performed and analyzed: family history, presence of clinical symptoms as syncope, chest pain, palpitations, cardiacarrest in the past and comprehensive cardiological examinations. Data from all patients have been analyzed regarding the presence of major risk factors for SCD according to ACC/AHA/ESC recommendations.

Results:
Among 76 analyzed patients in 31 (41%) children the major risk factors for SCD were present (groupI) and in 45 (59%) the major risk factors did not occur (group II). Among 31 children with the major risk factors for SCD 17 (22%) pts had one major risk factor, 11 (14%) children had two, 2 (2,6%) pts had three risk factors,1(1,3%) pt had five risk factors for SCD.

Conclusions:
High-risk patients with HCM ought to be prospectively identified with non invasive tests. Regular clinical risk stratification for sudden cardiac death is of vital importance in children with hypertrophic cardiomyopathy and in high-risk patients it should be doneat least every 12 months.author-image

Grupa Ekspertów