Zastosowanie Palivizumabu w profilaktyce zakażeń RSV u dzieci do 2 roku życia


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

<p>Od czasu, gdy w roku 1998 amerykańska Agencja Żywności i Lek&oacute;w (FDA, Food and Drug Administration) dopuściła do stosowania Palivizumab (Synagis) jakośrodek zapobiegający ciężkim zakażeniom dolnych dr&oacute;g oddechowych spowodowanych przez RSV (Respiratory Syncytial Virus), Komitet ds. Chor&oacute;b Zakaźnych Amerykańskiej Akademii Pediatrii (AAP, American Academy of Pediatrics, COID, Committee on Infectious Diseases) 4-krotnie uaktualniał wytyczne do stosowanialeku. Przedmiotem dyskusji było niejednokrotnie określenie grup ryzyka zakażenia RSV, zmieniające się w kolejnych rekomendacjach. W lipcowym wydaniu Pediatrics zaprezentowano najnowsze wytyczne uwzględniające m.in. sezonowość zakażeń RSV, farmakokinetykę Palivizumabu, a także wpływwieku ciążowego oraz innych czynnik&oacute;w ryzyka wystąpienia infekcji RSV. Na podstawie ustaleń ekspert&oacute;w wielu komitet&oacute;w naukowych ustalono wskazania do stosowania leku zawarte w opracowaniu poniżej.</p>

Abstract:

<p>Since American Food and Drug Agency (FDA) has authorized in 1998 the use of palivizumab for the reduction of serious lower respiratory tract infection caused by respiratory syncytial virus (RSV) in children at increased risk of severe disease, the Committee on Infectious Diseases of the American Academy of Pediatrics has updated its guidance for the use of palivizumab 4 times. The discussion often concerned about definition of risk groups of RSV infection, changing in subsequent recommendations. In the July issue of Pediatrics was presented the updated recommendations in this take into account the seasonality of RSV circulation, palivizumab pharmacokinetics, the effect of gestational age and other risk factors on RSV infection. Based on the findings of experts of many scientific committees established indications for the use of the palivizumab contained below.</p>

author-image

Łukasz Obrycki