Tetralogia Fallota


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Tetralogia Fallota (ToF) to wrodzona sinicza wada serca złożona z czterech nieprawidłowości: ubytku w przegrodzie międzykomorowej, zwężenia drogi odpływu prawej komory, dekstropozycji aorty i przerostu mięśnia prawej komory. Nasilenie zmian anatomicznych i związany z tym obraz kliniczny mogą być bardzo zróżnicowane. Niemniej jednak każdy pacjent z rozpoznaną ToF wymaga interwencji chirurgicznej. Pomimo dobrych wyników leczenia operacyjnego, wraz z upływającym czasem od zabiegu rośnie ryzyko groźnych dla życia późnych następstw wady, w tym nagłego zgonu sercowego i niewydolności serca. W niniejszej pracy opisano najczęściej występujące problemy oraz metody ich diagnostyki, a także dodatkowe zagadnienia opieki długoterminowej nad pacjentem po korekcji naprawczej ToF, ze szczególnym uwzględnieniem roli lekarza pediatry.

Abstract:

Tetralogy of Fallot (ToF) is a cyanotic congenital heart defect consisting of four abnormalities: ventricular septal defect, right ventricular outflow tract obstruction, overriding of the aorta and right ventricular hypertrophy. The severity and anatomical changes, which are associated with this clinical presentation may be very different. However, every patient diagnosed with ToF requires surgical intervention. Despite the good results of surgical treatment, with the passage of time from surgery increases the risk of life-threatening late effects of defects, including sudden cardiac death and heart failure. In this work we described the most common problems and methods of its diagnosis, as well as additional issues of long-term care of the patient after correction of ToF, with particular emphasis on the role of the pediatrician.

author-image

Robert Sabiniewicz

author-image

Lidia Woźniak