Korelacje pomiędzy liczebnością kolonii drożdży z rodzaju Candida oraz stężeniem interleukiny‑2 w ślinie w odniesieniu do stanu dziąseł u dzieci chorych na ostrą białaczkę limfoblastyczną w okresie leczenia przeciwnowotworowego


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Cel. Celem pracy była ocena liczebności kolonii z rodzajuCandida w ślinie i w płytce nazębnej, stężenie IL‑2w ślinie w odniesieniu do stanu dziąseł u dzieci chorychna ostrą białaczkę limfoblastyczną (ALL) przed orazw trakcie leczenia przeciwnowotworowego.Materiały i metody. Badaniem objęto 78 dzieci w wiekuod 2 do 18 lat chorych na ALL. Dzieci były badanew trzech etapach: badanie 1. przed podjęciem chemioterapii,badanie 2. w okresie 1–5 miesięcy leczeniaoraz badanie 3. od 0,5 do 1,5 roku leczenia przeciwnowotworowego.Badanie kliniczne służyło ocenie stanudziąseł. Oznaczono liczebność kolonii Candida spp.w ślinie i płytce nazębnej oraz stężenie interleukiny‑2w ślinie badanych pacjentów przy zastosowaniu metodyELISA.
Wyniki badań. Średnia wartość wskaźnika GI (ang. GingivalIndex) w badaniu 1., 2. i 3. wyniosła odpowiednio:0,08 ±0,34; 0,007 ±0,04; 0,02 ±0,13. W badaniu 1. liczebnośćkolonii Candida spp. w ślinie odpowiadającą104 CFU/ml obserwowano u 32,07% dzieci natomiastliczbę kolonii Candida spp. w płytce nazębnej odpowiadającą105 CFU/ml odnotowano u 33,96% dzieci z ALL.Średnie stężenie IL‑2 w ślinie w badaniu 1., 2. i 3. odpowiedniowyniosło: 2,4 ±1,0; 2,5 ±1,84; 3,1 ±1,78 U/ml.Wnioski. Obserwowano wysokie wartości wskaźnikaGI świadczącego o występowaniu stanów zapalnychdziąseł oraz wysokie miana kolonii z rodzaju Candidau dzieci z ALL. Stwierdzono istotną korelację pomiędzyliczebnością kolonii z rodzaju Candida w jamie ustneji stężeniem interleukiny-2 w ślinie pacjentów chorychna ALL. Wzrost stężenia interleukiny‑2 w ślinie i częstowystępujące wysokie miana kolonii Candida spp.w jamie ustnej w trakcie chemioterapii mogą wpływaćna powstawanie stanów zapalnych błony śluzowej,w tym kandydozy, jamy ustnej u dzieci z ALL.

Abstract:

Objectives: The aim of this study was to assess thenumber of Candida spp. yeast in saliva and dental plaque,the interleukin‑2 concentration in saliva to thecondition of gums in patients with ALL before chemotherapyhad been started and during antineoplastictreatment.Materials and methods: The clinical examination included78 children aged 2–18 suffering from ALL. Childrenwere examined in three stages: the first examinationtook place before antineoplastic treatment, the secondexamination within the period of one to five months ofantineoplastic treatment, the third examination fromhalf to one and a half year after chemotherapy wasstarted. The clinical examinations were assessed thecondition of gums with GI index. The number of Candida spp. yeast was determined in saliva and in dentalplaque and IL‑2 concentration in the saliva was determinedby ELISA.Results: The average value of GI index in examination1, 2 and 3 were as follows: 0,08 ±0,34, 0,007 ±0,04, 0,02±0,13. In examination 1 number of Candida spp. coloniesin saliva corresponding to 104CFU/ml was observedin 32,07% of children however number of Candidaspp. colonies in dental plaque corresponding to105CFU/ml was observed in 33,96% of children withALL. The average IL‑2 concentration in saliva in examination1, 2 and 3 were: 2,4 ±1,0, 2,5 ±1,84, 3,1 ±1,78U/ml.Conclusions: The high values of the average GI indexwere observed, typical for inflammatory conditions ofgums and high number of Candida species colonies wasobserved in children with ALL. It was demonstrated thatthere is a significant correlation between the numberof yeast colonies of Candida species in oral cavity andthe interleukin‑2 concentration in saliva in children sufferingfrom ALL. Increase in IL‑2 concentration in salivaand often appearing high titer of Candida spp. colony inthe oral cavity during chemotherapy can cause a numberof mucosal infections, including oral candidiasis inchildren with ALL.author-image

Elżbieta Pels

author-image

Maria Mielnik‑Błaszczak