Standardy diagnostyki zakażenia Treponema pallidum


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Infekcja Treponema pallidum jest często pomijanym w pediatrii zakażeniem transmitowanym zarówno drogą wertykalną z matki na dziecko,jak i płciową. Znajomość serologii infekcji pozwala na sprawne postawienie rozpoznania. W praktyce stosowane są metody bezpośrednie oraz odczynyserologiczne. Wśród nich dostępne są odczyny tzw. kardiolipinowe (niekrętkowe), np. VDRL i USR, oraz odczyny krętkowe. Należy pamiętać,że w zależności od etapu zakażenia krętkiem bladym serologia ulega zmianie. Odczyny niekrętkowe są monitorem odpowiedzi na leczenie i występowaniaewentualnych nawrotów. Odczyny krętkowe mogą pozostawać dodatnie przez całe życie pacjenta pomimo prawidłowo przeprowadzonejterapii. W ocenie dziecka matki z kiłą istotne jest monitorowanie wygasania poszczególnych odczynów, co powinno nastąpić do 12 miesiąca życia.

Abstract:

Infection with Treponemapallidumis often missed disease in pediatrics. It can be transmitted vertically, from mother to child, the other optionis sexually transmitted infection. The knowledge about serology of this disease allows to establish diagnosis. In practice there are two methods used:direct visualization of Treponemapallidum and serological tests. Among them there are non-treponemal tests, such as VDRL or USR, and treponemaltests.It is important that serology varies depending on stage of disease. Nontreponemal tests monitor treatment response and eventual relapses.Treponemal tests can be reactive for the lifetime although the treatment was properly performed. When diagnosing child born from mother sufferingfrom syphilis it is essential to control the seroreversion of the tests, what should happen until the 12 month of life.author-image

Leszek Szenborn

author-image

Monika Karlikowska-Skwarnik