Zaburzenia gospodarki wapniowo-fosforanowej w praktyce pediatrycznej


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Patomechanizm zaburzeń gospodarki wapniowo-fosforanowej (Ca-P) jest złożony. Różnorodne mutacje genu receptora wapniowego (CaSR) tłumaczą
szerokie spektrum zaburzeń homeostazy wapniowej – od przypadków bezobjawowych po przypadki o ciężkim przebiegu. W niniejszym przeglądzie
zwrócono szczególną uwagę na problemy diagnostyki różnicowej. Poza panelem badań podstawowych, dostępnych w praktyce lekarza pierwszego
kontaktu, istnieje potrzeba rozszerzenia diagnostyki o specjalistyczne badania. W interpretacji wyników badań biochemicznych u dzieci zawsze
konieczne jest odniesienie do wartości referencyjnych odpowiednich dla wieku pacjenta. 

Abstract:

Etiopathogenesis of calcium-phosphate (Ca-P) homeostasis disorders is very complex. The mutations of the extracellular calcium-sensing receptor gene are
responsible for different calcium homeostasis disorders with a wide range of clinical manifestations. We have focused on a problem of differential diagnosis.
The specialist tools are often necessary in a diagnostic process apart from a routine biochemical tests available for family doctors. The biochemical results in
pediatric populations should always be interpreted in relation to age-specific reference ranges.author-image

Justyna Czech-Kowalska