Krwawienia śródczaszkowe u noworodków donoszonych


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Wprowadzenie: Krwawienia do ośrodkowego układu nerwowego (OUN) u noworodków donoszonych są związane z dużym ryzykiem wystąpienia zagrażających zdrowiu i życiu powikłań oraz negatywnym wpływem na dalszy rozwój dzieci.
Cel: Celem prezentowanej pracy jest zwrócenie uwagi na przyczyny, objawy oraz powikłania krwawień wewnątrzczaszkowych u donoszonych noworodków.
W oparciu o doświadczenia własne oraz dane z piśmiennictwa autorzy podjęli próbę opracowania algorytmu postępowania w przypadku podejrzenia
krwawienia śródczaszkowego w tej grupie dzieci.
Materiał i metody: Analizą retrospektywną objęto 86 donoszonych noworodków hospitalizowanych w Klinice Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii
Noworodka IPCZD w latach 2007-2013 z powodu krwawienia do OUN (> II stopnia wg skali Papille’a).
Wyniki: Najczęściej rozpoznawano krwawienie śródmózgowe, które stwierdzono u 77 pacjentów (89,55%). Tylko u 13 noworodków było to izolowane
krwawienie śródmózgowe, a u pozostałych 64 noworodków krwawieniu śródmózgowemu towarzyszyło krwawienie zewnątrzmózgowe lub dokomorowe.
Izolowane krwawienie dokomorowe stwierdzono u 7 pacjentów, zaś izolowane krwawienie podtwardówkowe oraz podpajęczynówkowe w pojedynczych
przypadkach.
U wszystkich noworodków pierwszym badaniem obrazującym było USG ośrodkowego układu nerwowego. U 75 pacjentów diagnostykę rozszerzono
o badanie TK i/lub RM. W większości przypadków stosowano leczenie zachowawcze, jednak u 16 pacjentów niezbędna była interwencja neurochirurgiczna
z powodu konieczności ewakuacji krwiaka lub odbarczenia układu komorowego w przebiegu wodogłowia pokrwotocznego.

Abstract:

Introduction: An intracranial haemorrhage (ICH) in full-term neonates may be associated with the risk of the health and life-threatening complications as
well as with negative impact on their further development.
Objective: The aim of this study is to draw attention to the cause, clinical manifestation, and complications occurring in full-term newborns that have gone
ICH. An attempt was made to develop an algorithm for dealing with suspected intracranial haemorrhage in the full-term newborn, taking into account our
own experience and data from the literature.
Methods: Retrospective analysis was performed toward 86 full-term newborns who were hospitalized in clinic in year-range-2007-2013 due to bleeding
into the CNS (> Second Grade scale Papille’a).
Results: An intracerebral haemorrhage was diagnosed in 77 patients (89,55%). There were only 13 cases of isolated intracerebral haemorrhage while remaining
64 cases were associated by intraventricular or extracerebral haemorrhage. An isolated intraventricular haemorrhage was diagnosed in 7 cases, while
an isolated subdural or subarachnoid haemorrhage in only single cases.
In all patients first diagnostic test was US. In 75 cases extension of the diagnosis of CT and/or MRI was required. In most cases conservative treatment was
used, but in 16 patients neurosurgical treatment was required because of the need for evacuation of hematoma or development of hydrocephalus.author-image

Anna Dobrzańska

author-image

Katarzyna Chada-Borowiecka

author-image

Krystyna Piłat

author-image

Anna Niezgoda

author-image

Julita Latka-Grot

author-image

Elżbieta Jurkiewicz

author-image

Justyna Czech-Kowalska