Ocena postępowania ratunkowego w drgawkach gorączkowych u dzieci na etapie przedszpitalnym i wczesnoszpitalnym


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Cel pracy: Ocena prawidłowości wdrożenia medycznych czynności ratunkowych na etapie przedszpitalnym przez zespoły ratownictwa medycznego (ZRM) i procedur medycyny ratunkowej na etapie wczesnoszpitalnym w izbie przyjęć szpitala pediatrycznego (IP) w trakcie wystąpienia lub po ustąpieniu drgawek gorączkowych u dzieci.

Materiał i metody: Retrospektywnie analizowano dokumentację 176 dzieci w wieku od 6 miesiąca do 5 roku życia, które były hospitalizowane z powodu drgawek gorączkowych w Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu w latach 2008-2009.

Wyniki: W analizowanej grupie było 61,9% chłopców i 38,1% dziewcząt. U 52,3% dzieci pomiaru temperatury ciała dokonali rodzice. Na etapie przedszpi­talnym 163 pacjentów (92,6%) było transportowanych przez specjalistyczne ZRM, a 7,4% przez podstawowe ZRM, jednakże u 42,9% dzieci nie udokumen­towano wdrożenia medycznych czynności ratunkowych. Pomiar temperatury ciała wykonano u 23,9% dzieci (średnia 39,1°C), zaś leczenie farmakologicz­ne (tj. paracetamol, ibuprofen, benzodiazepiny, fenobarbital) zastosowano u 40,9% chorych. W IP zmierzono temperaturę ciała u 61,9% dzieci (średnia 38,5°C), u 25% wprowadzono leczenie przeciwgorączkowe wraz z przeciwdrgawkowym. Spośród leków przeciwdrgawkowych najczęściej stosowano dia­zepam we wlewce doodbytniczej. Zachowanie łańcucha pomiaru temperatury ciała (opiekun → ZRM → IP) udokumentowano jedynie u 13 dzieci (7,4%).

Wnioski: Zespoły ratownictwa medycznego niedostatecznie przestrzegają procedur dotyczących medycznych czynności ratunkowych zalecanych u dzieci z drgaw­kami gorączkowymi, zarówno na etapie przedszpitalnym, jak i wczesnoszpitalnym, stąd konieczny jest okresowy audyt w zakresie przestrzegania wykonywanych procedur zgodnie ze standardami. Obecny system szkolenia i prowadzenia dokumentacji jest niewystarczający, dlatego istnieje potrzeba odpowiedniej kampa­nii informacyjnej wśród społeczeństwa oraz systematycznego doszkalania personelu, a także ujednolicenia w całym systemie dokumentacji medycznej i procedur.

Abstract:

Objective: Assessment of medical lifesaving procedures provided by Emergency Medical Services (EMS) and emergency medicine procedures provided in the Emergency Department (ED) at early hospital stage during or after the febrile seizures.

Material and methods: Retrospective analysis of hospital medical records of 176 children at age from 6 months to 5 years old, who were admitted because of febrile seizures (FS) to Specialized Health Care Centre for Mother and Child in Poznan.

Results: In analyzed group were 61,9% boys and 38,1% girls. In 52,3% of cases body temperature measurement was made by parents. In 163 cases (92,6%) pre-hos­pital care was provided by medical doctor assisted EMS, 7,4% by paramedic EMS, despite this 42,9% cases had no reported emergency medicine procedures. EMS body temperature measurement was made in 23,9% (mean result 39,1°C). Pharmacotherapy was used in 40,91% cases (acetaminophen, ibuprofen, benzodiaze­pines, phenobarbital). In ED body temperature measurement was made in 61,9% cases (mean result 38,5°C). In 25% of cases both antipyretic and anti-seizure drugs were used. The most frequently used anti-seizure drug was diazepam applied per rectum. Chain of body temperature measurement (parents → EMS → ED) was documented in 13 (7,4%) cases.

Conclusions: Procedures recommended for children with FS are insufficiently respected in pre-hospital and early-hospital stage. Periodic audit is need­ed for unsure that the procedures are respected. The current system of training and medical recording is insufficient. There is a need for public information campaign, systematic stuff training and unification of medical records and procedures globally.author-image

Barbara Steinborn

author-image

Paweł Panieński

author-image

Zbigniew Żaba

author-image

Krystyna Gontko-Romanowska

author-image

Magdalena Łukasik-Głębocka

author-image

Michał Szemień

author-image

Halina Sroczyńska

author-image

Krystian Ratajczak

author-image

Adrian Chrobak