Choroby nerek wieku dziecięcego a ryzyko rozwinięcia schyłkowej niewydolności nerek w wieku dorosłym


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

W opracowaniu przedstawiono wyniki izraelskiego badania, w którym przeanalizowano grupę ponad 1,5 mln adolescentów w średnim wieku
17,7 lat (16.-25. rok życia), potencjalnych rekrutów. U wszystkich uczestników wykonano przesiewowe badania medyczne, a następnie badania
specjalistyczne w celu ustalenia rozpoznania określonej choroby nerek. W obserwacji pozostawiono pacjentów ze stwierdzoną w przeszłości upośledzoną
czynnością nerek, bez względu na jej przyczynę. Celem badania była ocena ryzyka rozwinięcia schyłkowej niewydolności nerek (ang.
end-stage renal disease, ESRD) u pacjentów z rozpoznaną w wieku dziecięcym chorobą nerek, z ich prawidłową funkcją na progu pełnoletności.
Oceny uczestników badania pod kątem wystąpienia ESRD autorzy projektu dokonali z użyciem izraelskiej bazy danych pacjentów poddawanych
leczeniu nerkozastępczemu (ang. renal-replacement therapy, RRT). W ciągu 30 lat obserwacji ESRD rozwinęło 2490 uczestników badania [26 z 3198
osób (0,2%), u których w przeszłości rozpoznano wrodzone choroby nerek i układu moczowego (ang. congenital anomalies of the kidney and urinary
tract, CAKUT), 73 z 7231 (1,0%) uczestników z dodatnim wywiadem w kierunku ostrego odmiedniczkowego zapalenia nerek (OOZN) oraz 42
z 8611 (0,5%) pacjentów z rozpoznaną w wieku dziecięcym glomerulopatią]. W szczegółowej analizie określono także wpływ na ryzyko rozwinięcia
ESRD współwystępowania z chorobą nerek krwinkomoczu, czas włączenia do badania czy długość okresu obserwacji pacjentów.

Abstract:

The paper presents the results of the Israeli study, which analyzed a group of more than 1.5 million adolescents in middle-aged 17.7 (16-25 years),
potential recruits. In all participants of the study, medical screening was performed, followed by specialist examinations to determine the diagnosis
of a specific kidney disease. The observation leaves patients with impaired renal function diagnosed in the past, regardless of its cause. The aim
of the study was to assess the risk of developing end-stage renal disease (ESRD) in patients with renal disease diagnosed in childhood, with their
normal function at 18 year of age. Evaluation of participants in the study for the occurrence of ESRD was made using the Israeli database of patients
undergoing renal replacement therapy (RRT). Over 30 years of follow-up, ESRD was developed by 2490 study participants (26 of 3198 (0.2%)
who were diagnosed with congenital anomalies of the kidney and urinary tract (CAKUT) in the past, 73 of 7231 (1.0%) participants with a history of
pyelonephritis and 42 of 8611 (0.5%) of patients with glomerulopathy diagnosed in childhood .The detailed analysis also determined the impact
on the risk of developing ESRD coexistence with haematuria, the time of inclusion in the study or the length of the observation period of patients.


8 zł

author-image

Łukasz Obrycki