Wysoka przewidywana skuteczność wieloskładnikowej rekombinowanej szczepionki przeciwko meningokokom B (4CMenB) w polskiej populacji


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Meningokoki (łac. Neisseria meningitidis) należące do serogrupy B są obecnie odpowiedzialne za zdecydowaną większość (ponad 70%) przypadków inwazyjnej choroby meningokokowej w Polsce i w całej Europie. Ze względu na podobieństwo ich wielocukrowej otoczki do cząsteczek adhezyjnych ludzkich komórek nerwowych nie udało się opracować polisacharydowej szczepionki przeciwko tym groźnym drobnoustrojom. Przełom przyniosło zsekwencjonowanie genomu bakterii i uzyskanie rekombinowanych białek powierzchniowych z wykorzystaniem inżynierii genetycznej. Dzięki technice określanej jako „odwrotna wakcynologia” opracowano i zarejestrowano 2 białkowe szczepionki: 4-składnikową (Bexsero, 2013 r.) i 2-składnikową (Trumenba, 2017 r.). W artykule omówiono wyniki badania in vitro, opublikowanego na łamach Vaccine w 2016 r., oceniającego teoretyczne pokrycie meningokoków należących do serogrupy B występujących w Polsce przez 4-składnikową szczepionkę Bexsero (4CMenB). 

Abstract:

Neisseria meningitidis of serogroup B is currently responsible for the vast majority, over 70% of cases of the invasive meningococcal disease in Poland and throughout Europe. Due to the similarity of serogroup B polysaccharide capsule to the adhesion molecules of human neural cells, a polysaccharide vaccine against these dangerous microorganisms could not be developed. The breakthrough brought about the sequencing of bacterial genome and obtaining recombinant surface proteins using genetic engineering. The technique described as “reverse vaccinology” has led to development of two protein vaccines: 2-component (Trumenba) and 4-component (Bexsero). The article discusses the results of a study evaluating the theoretical coverage of meningococcal strains belonging to serogroup B occurring in Poland by the 4-component Bexsero vaccine (4CMenB), published in Vaccine in 2016. 


8 zł

author-image

Ernest Kuchar