Zalecenia Sekcji Pediatrycznej Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego dotyczące postępowania diagnostycznego i terapeutycznego w nadciśnieniu tętniczym u dzieci i młodzieży


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Prezentowane zalecenia są rozszerzoną i uaktualnioną wersją zaleceń pediatrycznych Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego (PTNT) opublikowanych w 2015 r. Od tego czasu ukazały się nowe opracowania wprowadzające między innymi nową klasyfikację nadciśnienia tętniczego, nowe zasady postępowania w grupach ryzyka oraz metody oceny uszkodzenia narządowego. W prezentowanych, zaktualizowanych zaleceniach pediatrycznych PTNT uwzględniono zmiany zawarte w zaleceniach pediatrycznych European Society of Hypertension z 2016 r. i wcześniej opublikowane jako Rekomendacje Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie. Dyskusji poddano również zmiany wprowadzone w opublikowanych w 2017 r. zaleceniach American Academy of Pediatrics. W obecnej wersji dodano informacje epidemiologiczne dotyczące występowania i zapadalności na nadciśnienie tętnicze w wieku rozwojowym, uaktualniono definicje poszczególnych stadiów nadciśnienia tętniczego, przedyskutowano problemy interpretacyjne wartości ciśnienia tętniczego, zmodyfikowano podrozdziały dotyczące diagnostyki i oceny uszkodzenia narządowego, zasad diagnostyki i leczenia nadciśnienia tętniczego u dzieci z cukrzycą, z przewlekłą chorobą nerek oraz podrozdział o trudnościach diagnostycznych i terapeutycznych z ustaleniem docelowych wartości ciśnienia tętniczego. Ponadto uwzględniono zasady wczesnej diagnostyki nadciśnienia tętniczego w opiece powypisowej u dzieci urodzonych do 33 tygodnia ciąży. 

Abstract:

Presented recommendations are an extended and actualized version of pediatric recommendations of Polish Society of Hypertension published in 2015. Since then, new studies have appeared on this subject, introducing a new classification of hypertension, newly described principles of management in risk groups and methods of assessing hypertensive target organ damage. The presented updated recommendations included changes introduced in the 2016 European Society of Hypertension recommendation and Recommendations of Children’s Memorial Health Institute in Warsaw. Recently published guidelines of American Academy of Pediatrics have been also discussed. In the presented issue of guidelines, epidemiological information on the occurrence and incidence of hypertension in developmental age was added and classification of blood pressure values was updated. Subchapters on diagnosis and organ damage assessment, principles of diagnosis and treatment of hypertension in children with diabetes, chronic kidney disease and a subsection discussing diagnostic and therapeutic difficulties with setting blood pressure targets were revised. In addition, the principles of early diagnosis of arterial hypertension in post-hospital care in children born up to 33 weeks of gestational age and published in 2018 as recommendations of the Polish Neonatal Society have been also taken into account. 

Treść:

Artykuł jest tłumaczeniem pracy: Litwin M, Niemirska A, Obrycki Ł i wsp. Guidelines of the Pediatric Section of the Polish Society of Hypertension on diagnosis and treatment of arterial hypertension in children and adolescents. Arterial Hypertens 2018;22(2):45-73. DOI: 10.5603/AH.2018.0007. Należy cytować wersję pierwotną (przedruk za zgodą wydawnictwa ViaMedica).


11 zł

author-image

Mieczysław Litwin

author-image

Anna Niemirska

author-image

Łukasz Obrycki

author-image

Małgorzata Myśliwiec

author-image

Agnieszka Szadkowska

author-image

Mieczysław Szalecki

author-image

Marta Buraczewska

author-image

Grażyna Brzezińska-Rajszys

author-image

Sylwester Prokurat

author-image

Andrzej Tykarski