Dlaczego rodzice nie szczepią dzieci przeciwko meningokokom B? Badanie ankietowe rodziców dzieci leczonych w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego w Warszawi


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Wstęp: Inwazyjna choroba meningokokowa (IChM), najczęściej wywoływana przez meningokoki B, jest istotnym problemem zdrowotnym na świecie i w Polsce, gdzie jedynie kilkanaście procent dzieci jest zaszczepionych przeciwko tym drobnoustrojom.

Cel badania: Ustalenie powodów, dla których rodzice nie decydują się na szczepienie dzieci.

Materiał i metody: Badanie ankietowe przeprowadzono wśród 100 rodziców dzieci nieobciążonych przewlekłymi problemami zdrowotnymi, które były hospitalizowane z powodu ostrych chorób w Klinice Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego w Warszawie. Oceniano zarówno dane demograficzne, wiedzę rodziców na temat choroby i szczepień, jak i powody, dla których nie zdecydowali się na szczepienie. Do ankiety dołączono jeden z dwóch losowo wybranych tekstów informacyjnych na temat IChM – o zabarwieniu emocjonalnym (A) lub o charakterze naukowym (B). Oceniano, czy przeczytanie ich wpłynęło na opinię rodziców dotyczącą włączenia szczepienia przeciwko meningokokom B do kalendarza szczepień obowiązkowych.

Wyniki: Ankietę wypełniło 93 rodziców. Jako główne źródło wiedzy na temat szczepień większość wskazała lekarza, przy czym 41% ankietowanych nie otrzymało od lekarza informacji o możliwości zaszczepienia przeciwko meningokokom B. Najczęściej podawane przyczyny niezaszczepienia dziecka obejmowały: rzadkie występowanie oraz niskie ryzyko zachorowania na IChM (25%), wysoką cenę szczepionki (24%), brak wiedzy o dostępności szczepionki (20%) oraz zbyt dużą liczbę szczepień (20%). Po przeczytaniu tekstu informacyjnego, niezależnie od jego charakteru, odsetek rodziców deklarujących konieczność objęcia dzieci obowiązkowym szczepieniem przeciwko meningokokom B istotnie się zwiększył – z 62 do 75%.

Wnioski: Lekarze, którzy dla polskich rodziców pozostają najważniejszym źródłem informacji o szczepieniach, zbyt rzadko proponują szczepienie dzieci przeciwko meningokokom B. Krótka pisemna informacja na temat IChM oraz dostępnych szczepień jest skutecznym i pomocnym w rozmowie z rodzicami narzędziem. Refundacja szczepionki przeciwko meningokokom B pomogłaby zwiększyć odsetek zaszczepionych dzieci w Polsce. 

Abstract:

Introduction and aim: Invasive meningococcal disease, most often caused by meningococcus B, remains a major health problem worldwide and in Poland, where only a dozen or so percent of children are vaccinated against meningococcus B. Our study aimed to determine the reasons why parents do not decide to immunize their children.

Material and methods: We examined with the questionnaire 100 parents of generally healthy children hospitalized at Warsaw Medical University Hospital. Demographic data, parents’ knowledge of the disease and vaccinations, as well as reasons for not choosing immunization, were evaluated. The questionnaire included one of two randomly selected information texts on the condition – one of emotional (A) and one of scientific (B) nature. It was assessed whether reading the information text affected the parents’ opinion on the inclusion of meningococcal B vaccination in the mandatory vaccination calendar.

Results: The survey was filled in by 93 parents. The majority of respondents indicated a doctor as the primary source of knowledge about vaccination, with 41% of them not receiving information about the possibility of protection against meningococcus B. The most frequently reasons for not vaccinating a child against meningococcus B included: rare occurrence and low risk of the disease (25%), high price of the vaccine (24%), lack of knowledge about availability of the vaccine (20%) and too many vaccinations (20%). After reading the information text, regardless of its nature, the percentage of parents declaring the necessity of obligatory vaccination against meningococcus B in their children increased significantly from 62 to 75%.

Conclusions: Doctors, who remain the most important source of information about immunizations for parents in Poland, too rarely offer vaccination against meningococcus B. Brief written information about invasive meningococcal disease and available vaccines is an effective tool for parents. A reimbursement of the meningococcal B vaccine should increase the percentage of vaccinated children in Poland. 


8 zł

author-image

Aleksandra Lament

author-image

Magdalena Okarska-Napierała

author-image

Ernest Kuchar