7-letni chłopiec z infekcją uogólnioną


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Dwoinka zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych (Neisseria meningitidis), potocznie zwana meningokokiem, jest drobnoustrojem wywołującym gwałtownie
przebiegające, zagrażające życiu zakażenia uogólnione – inwazyjną chorobę meningokokową (IChM), czyli posocznicę, oraz zapalenie opon mózgowo-
-rdzeniowych. Spośród wszystkich największe znaczenie mają meningokoki należące do serogrup A, B, C, W i Y, które odpowiadają za ponad 90% wszystkich
zakażeń meningokokowych na całym świecie. Prezentujemy przypadek 7-latka, którego choroba zaczęła się podstępnie, w sposób typowy dla wielu
błahych infekcji wirusowych wieku dziecięcego, doprowadzając w krótkim czasie do ciężkiego stanu ogólnego i hospitalizacji. Szybkie wysunięcie podejrzenia
infekcji meningokokowej i natychmiastowe rozpoczęcie właściwego leczenia uratowały dziecku życie. W niniejszej pracy podkreślono również rolę
szczepień ochronnych jako skutecznego sposobu zapobiegania inwazyjnej chorobie meningokokowej.
Standardy Medyczne/Pediatria, 2021, T. 18, DOI:10.17444/SMP2021.18.09, 502-506

Abstract:

Meningococcal meningitis (Neisseria meningitidis), commonly known as meningococcus, is a pathogenic microorganism that causes rapid, life-threatening,
generalized infections – invasive meningococcal disease (IMD) –- septicemia, and meningitis. Of all serogroups, meningococci belonging to serogroups
A, B, C, W, and Y are the most important, accounting for more than 90% of all meningococcal infections worldwide. We present a case of a 7-year-old boy
whose illness began insidiously, in a manner typical for many trivial viral infections of childhood, quickly leading to severe general condition and hospitalization.
Rapid suspicion of meningococcal infection and prompt initiation of appropriate treatment saved the child’s life. This paper also highlights the role
of immunization as an effective way to prevent invasive meningococcal disease.
Standardy Medyczne/Pediatria, 2021, T. 18, DOI:10.17444/SMP2021.18.09, 502-506


8 zł

author-image

Ewa Zalewska

author-image

Ernest Kuchar