Postępowanie u dzieci z zakażeniami układu moczowego w podstawowej opiece zdrowotnej – nowe zalecenia Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Z diagnostyką i leczeniem zakażeń układu moczowego (ZUM) u dzieci mierzą się przede wszystkim lekarze podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) oraz większości oddziałów pediatrycznych. Nowoczesne zasady leczenia każdej choroby powinny być oparte na rzetelnej wiedzy klinicznej i naukowej zgromadzonej w wyniku kompleksowej analizy dotychczas opublikowanych danych. Przygotowania zaleceń do zastosowania na poziomie poradni lekarza rodzinnego oraz oddziału pediatrycznego podjęła się grupa robocza Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej (PTNefD). Dotyczą one rozpoznawania, leczenia oraz postępowania diagnostycznego i profilaktycznego. Omówiono także postępowanie w bakteriurii bezobjawowej. Więcej informacji o pełnym zakresie zaleceń zamieszczono na stronie internetowej PTNefD.


Standardy Medyczne/Pediatria, 2022, T. 19, 708-716

Abstract:

The diagnosis and treatment of urinary tract infections in children is a task faced primarily by primary care physicians and physicians in most pediatric departments. Modern principles of treatment of any disease should be based on sound clinical and scientific knowledge, which are formed as a result of a comprehensive analysis of the published data to date. Work on the preparation of recommendations for use at the level of the family physician’s outpatient clinic and the pediatric ward was undertaken by a working group of the Polish Society of Pediatric Nephrology. They concern diagnosis, treatment and diagnostic and preventive management. The management of asymptomatic bacteriuria is also discussed. More extensive information on the full range of recommendations has been posted on the Polish Society of Pediatric Nephrology website.


Standardy Medyczne/Pediatria, 2022, T. 19, 708-716author-image

Marcin Tkaczyk

author-image

Hanna Jung-Hauska

author-image

Katarzyna Kiliś-Pstrusińska

author-image

Przemysław Sikora

author-image

Piotr Skrzypczyk

author-image

Anna Wasilewska

author-image

Ilona Zagożdżon

author-image

Aleksandra Żurowska