Przydatność oznaczania bilirubiny we krwi pępowinowej potomstwa matek z grupą krwi 0 w diagnostyce hiperbilirubinemii


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Żółtaczka jest najczęstszym problemem zdrowotnym w okresie noworodkowym. Wczesna identyfikacja pacjentów z grupy ryzyka hiperbilirubinemii może zapobiec ponownej hospitalizacji. Oznaczanie stężenia bilirubiny we krwi pępowinowej jest rekomendowane w „Standardach opieki medycznej nad noworodkiem w Polsce” z 2021 r. Celem artykułu jest ocena przydatności oznaczania stężenia bilirubiny we krwi pępowinowej w aspekcie konieczności leczenia hiperbilirubinemii. W naszym materiale stężenie bilirubiny > 2,83 mg/dl wiązało się z koniecznością wdrożenia fototerapii od 2. doby życia.


Standardy Medyczne/Pediatria, 2022, T. 19, 787-790

Abstract:

Jaundice is the most common health issue in neonatal period. Early identification of infants at risk for hyperbilirubinemia may prevent rehospitalization.
Neonatal Standards of 2021 recommend the measurement of the level of bilirubin in umbilical cord blood. The aims of this study were to assess the usefulness of bilirubin level measurement in umbilical cord blood and the necessity to treat hyperbilirubinemia. In our material, the level of bilirubin above 2.83 mg/dl indicated the necessity to implement phototherapy since the 2nd day of life.


Standardy Medyczne/Pediatria, 2022, T. 19, 787-790


10 zł

author-image

Irena Grudziecka

author-image

Anna Pierlak

author-image

Barbara Bartoszek-Walczyk

author-image

Maria Sporny-Gęszka

author-image

Monika Fornal-Śledź