Zaburzenia miesiączkowania


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Zaburzenia miesiączkowania to częsta przypadłość w okresie dojrzewania, która niepokoi nastoletnie pacjentki i ich rodziców. Miesiączki mogą być nieregularne, obfite, bolesne, szczególnie w ciągu pierwszych kilku lat. Wynikają one z niedojrzałości osi podwzgórze – przysadka – jajnik. Nie zawsze świadczą o istotnej patologii czy poważnym schorzeniu, ale mogą mieć znaczący i negatywny wpływ na codzienną aktywność młodzieży, w tym udział w zajęciach sportowych i szkolnych. Nierzadko pacjentki i ich opiekunowie nie znają prawidłowego schematu miesiączkowania, zatem rola pediatry jest kluczowa, jeśli chodzi o edukację w tym zakresie.
W artykule omówiono definicje prawidłowego miesiączkowania, ocenę pacjentki składającą się z dokładnego badania podmiotowego i przedmiotowego, klasyfikację zaburzeń miesiączkowania oraz ich najczęstsze przyczyny. Przedstawiono diagnostykę obejmującą badania endokrynologiczne i radiologiczne. Zaprezentowano metody leczenia z uwzględnieniem farmakologii, jak również modyfikacji stylu życia.
Postępowanie powinno się koncentrować na zdiagnozowaniu przyczyny oraz zapobieganiu krótko- i długoterminowym skutkom zaburzeń hormonalnych. W artykule przeanalizowano, kiedy terapia może być prowadzona przez pediatrę, a kiedy wymaga zaangażowania wielodyscyplinarnego zespołu specjalistów.

Standardy Medyczne/Pediatria 2023 , T. 20, 92-97

Abstract:

Menstrual disorders are a common adolescent condition that worries teenage patients and their parents.
Menstruation can be irregular, heavy, painful, especially in the first few years after the after the onset of menstruation. They result from the immaturity of the hypothalamic-pituitary-ovarian axis. They do not always indicate a significant pathology or serious disease, but they can have an important and negative impact on the daily activities of adolescents, including participation in sports and school activities.
Often patients and their carers do not know the correct menstrual pattern, so the role of the pediatrician is crucial when it comes to education in this field. In this article, we will discuss the definitions of normal menstruation, the assessment of the patient consisting of a detailed interview and physical examination, the classification of menstrual disorders and their most common causes. We will present diagnostics including endocrinological and radiological tests. We will discuss treatment methods including pharmacology as well as lifestyle modification.
Management should focus on diagnosing the cause and preventing short- and long-term effects of hormonal disorders.
We will analyze when the therapy can be conducted by a pediatrician and when it requires the involvement of a multidisciplinary team.


Standardy Medyczne/Pediatria 2023, T. 20, 92-97


8 zł

author-image

Marta Florea

author-image

Karina Matusiak

author-image

Małgorzata Walewska-Wolf