Ograniczona przydatność badań serologicznych w diagnostyce wrodzonego zakażenia wirusem cytomegalii


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Wstęp: Wrodzone objawowe zakażenie wirusem cytomegalii (wCMV), ze względu na odległe następstwa (niedosłuch, zaburzenia neurorozwojowe), wymaga wczesnego rozpoznania i wdrożenia leczenia. Złotym standardem rozpoznania jest wykrycie DNA wirusa metodą PCR (ang. polymerase chain reaction) w moczu (ślinie) pobranym do 21. doby życia.
Cel: Ocena przydatności badań serologicznych w diagnostyce wCMV w okresie noworodkowym.
Materiał i metody: U noworodków z potwierdzonym wCMV (dodatni wynik badania CMV PCR w moczu do 21. d.ż.) oraz dostępnym wynikiem badania serologicznego w kierunku CMV w klasie IgG oraz IgM przeprowadzono pełną ocenę kliniczną oraz wykonano badania dodatkowe (laboratoryjne, obrazowe, badanie słuchu, dna oka). Ustalono odsetek noworodków z dodatnim wynikiem przeciwciał anty-CMV w klasie IgM oraz porównano z noworodkami z ujemnym wynikiem badania.
Wyniki: Wśród 211 noworodków tylko u 91 (43,1%) odnotowano dodatnie miano przeciwciał anty-CMV w klasie IgM. U noworodków z ujemnym wynikiem anty-CMV IgM rzadziej stwierdzano małogłowie (23,3 vs 48,6%; p = 0,0002), hepatomegalię (9,2 vs 23,1%; p = 0,005), splenomegalię (11,7 vs 24,2%; p = 0,02), petocje (8,3 vs 20,9%; p = 0,008) oraz małopłytkowość (20,8 vs 37,4%; p = 0,008) i neutropenię (9,2 vs 23,1%; p = 0,005), a także nieprawidłowy obraz ośrodkowego układu nerwowego (OUN) w badaniu ultrasonograficznym (USG) (63,9 vs 86,8%; p = 0,0002) oraz rezonansie magnetycznym (RM) (67 vs 82,1%; p = 0,03). Nie stwierdzono różnic w częstości występowania zmian na dnie oczu, niedosłuchu ani zwapnień i zmian o typie polimikrogyrii i/lub pachygyrii w RM oraz wiremii CMV.
Wnioski: Ujemy wynik przeciwciał anty-CMV w klasie IgM, przy obecności swoistych przeciwciał w klasie IgG, nie pozwala na wykluczenie wCMV u noworodka. U noworodków z dodatnim wynikiem przeciwciał anty-CMV w klasie IgM częściej obserwuje się objawy kliniczne, zmiany w OUN oraz małopłytkowość i neutropenię.


Standardy Medyczne/Pediatria 2023, T. 20, 99-106

Abstract:

Introduction: Congenital symptomatic CMV infection (cCMV) due to long-term consequences (hearing loss, neurodevelopmental disorders) requires early diagnosis and treatment. The gold standard for the diagnosis of cCMV is the detection of CMV DNA by PCR in urine (saliva) collected up to 21 days of age.
Aim: Evaluation of the usefulness of serological tests in the diagnosis of cCMV in the neonatal period.
Material and methods: Newborns with confirmed cCMV (positive CMV PCR test in urine up to 21 days of age) and available IgG and IgM serological tests for CMV underwent a thorough clinical evaluation and additional tests (laboratory, neuroimaging, hearing test, fundus examination). The percentage of newborns with a positive result of specific CMV antibodies in the IgM class was determined and compared with newborns with a negative result of the test.
Results: Among 211 newborns, only 91 (43.1%) had positive IgM CMV antibodies. The incidence of microcephaly (23.3 vs. 48.6%; p = 0.0002), hepatomegaly (9.2 vs. 23.1%; p = 0.005), splenomegaly (11.7 vs. 24.2%; p = 0.02), petechia (8.3 vs. 20.9%; p = 0.008), thrombocytopenia (20.8 vs. 37.4%; p = 0.008) and neutropenia (9.2 vs. 23.1%; p = 0.005), as well as abnormalities of the CNS on ultrasound (63.9 vs. 86.8%; p = 0.0002) and MRI (67 vs. 82.1%, p = 0.03) were lower in newborns with negative IgM antibodies than in newborns with positive IgM. There were no differences in the incidence of eye fundus lesions, hearing loss, calcifications, polymicrogyria, and/or pachygyria on MRI and blood viral load.
Conclusions: The negative result of specific IgM CMV antibodies with the positive IgG does not allow for the exclusion of cCMV in newborns. Clinical symptoms, changes in the CNS, thrombocytopenia, and neutropenia are more common in newborns with positive specific IgM CMV antibodies.

Standardy Medyczne/Pediatria 2023, T. 20, 99-106


10 zł

author-image

Justyna Czech-Kowalska

author-image

Anna Niezgoda

author-image

Aleksandra Pietrzyk

author-image

Dominika Jedlińska-Pijanowska

author-image

Dorota Bulsiewicz

author-image

Alicja Pawińska

author-image

Beata Kasztelewicz