Leczenie bariatryczne u dzieci i młodzieży – aktualny stan wiedzy


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Choroba otyłościowa występuje coraz częściej w populacji pediatrycznej. Ze względu na liczne schorzenia współtowarzyszące otyłości, przyczyniające się do skrócenia życia, konieczne jest wypracowanie skutecznych i bezpiecznych strategii jej leczenia. Rozpoczęcie terapii dziecka z chorobą otyłościową skraca czas trwania wielu powikłań, chorób jej towarzyszących i czynników ryzyka, stąd nie należy opóźniać wdrożenia elementów kompleksowego leczenia otyłości. Leczenie behawioralne i farmakologiczne jest nieskuteczne w otyłości olbrzymiej u dzieci, stąd chirurgia bariatryczna stała się niezbędnym elementem w procesie terapii. Chirurgia bariatryczna i metaboliczna są najskuteczniejszymi metodami leczenia otyłości olbrzymiej, co potwierdzają liczne publikacje dotyczące zarówno dorosłych, jak i dzieci. Samo leczenie chirurgiczne jest niewystarczające w kompleksowej terapii dziecka z chorobą otyłościową. Każdy pacjent po operacji traci kilogramy, powikłania otyłości ustępują, jednak część z operowanych dzieci w przypadku braku zmiany stylu życia ponownie tyje. Konieczna jest szeroka i zindywidualizowana kwalifikacja dziecka do zabiegu operacyjnego. W przygotowaniu do operacji niezbędny jest udział rodziny. Zgoda na taką metodę leczenia musi zostać podjęta zarówno przez dziecko, jak i opiekunów, stąd edukacja w okresie przed-, około- i pooperacyjnym powinna dotyczyć nie tylko małoletniego, lecz także jego najbliższych. Eksperci z zakresu chirurgii metabolicznej są zgodni, że najbardziej skuteczną, a jednocześnie bezpieczną operacją bariatryczną u dzieci jest rękawowa resekcja żołądka (ang. sleeve gastrectomy, SG). Wykonywane są także operacje typu gastric bypass: ominięcie żołądkowo-jelitowe typu Y-Roux (ang. Roux-en-Y gastric bypass, RYGB), i wyłączenie dwunastniczo-krętnicze z pojedynczym zespoleniem (ang. single anastomosis duodeno-ileal bypass, SADI). Leczenie dziecka musi się odbywać w wyspecjalizowanych ośrodkach, w których wielodyscyplinarny zespół specjalistów może brać udział w kwalifikacji do operacji, a także mieć możliwość prowadzenia pacjenta długoterminowo po zabiegu.

 

Standardy Medyczne/Pediatria, 2023, T. 20, 727-734

Abstract:

Obesity is an increasingly common disease in the pediatric population. It is associated with numerous complications/abnormalities, so it is necessary to established effective and safe treatment strategies. Starting the treatment of obesity in a child/adolescent shortens the duration of many complications, associated diseases or adverse risk factors, hence the implementation of elements of comprehensive obesity treatment should not be delayed. Behavioral and pharmacological treatment is ineffective in childhood obesity, hence bariatric surgery has become a necessary option in the treatment process. Bariatric and metabolic surgery is the most effective treatment option for obesity grade III, which is confirmed by myriad publications in both adults and children. Surgical treatment alone is an insufficient point in the complex therapy of a child with obesity disease. Each patient after surgery loses kilograms, complications of obesity disappear, but some of them gain weight in the absence of lifestyle changes afterwards. A broad and individualized qualification of the child for surgery is necessary. In the preparation time for the adolescent’s surgery, the participation of the family is necessary for such a stage of treatment of both the child and the Parents, hence education in the pre-, peri- and postoperative period must concern not only the child themself, but also his entire Family. Experts in the field of metabolic surgery agree that the most effective and at the same time safe bariatric surgery in children is ssleeve gastrectomy (GE). Gastric bypass and single anastomosis duodeno-ileal bypass (SADI) surgeries are also performed. Treatment of adolescents must take place in specialized centers, where many specialists can take part in the qualification for surgery, as well as have the opportunity to conduct the patient long-term treatment after the one.

 

Standardy Medyczne/Pediatria, 2023, T. 20, 727-734


12 zł

author-image

Dominika Krakowczyk

author-image

Tomasz Koszutski

Strona przeznaczona dla lekarzy i osób pracujących w ochronie zdrowia. Wchodząc tu, potwierdzasz, że jesteś osobą uprawnioną do przeglądania zawartych na tej stronie treści.