Najczęstsze problemy dermatologiczne u młodzieży w praktyce pediatry i lekarza POZ


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Okres dojrzewania jest określany jako czas przejścia z dzieciństwa do dorosłości i zazwyczaj obejmuje wiek od 12 do 18 lat. Niewątpliwie jest czasem dynamicznych i złożonych zmian, a za podstawowe wyzwania tego okresu uznaje się osiągnięcie dojrzałości biologicznej i płciowej, rozwój tożsamości osobistej i intymnych relacji seksualnych z odpowiednimi rówieśnikami, a także ustanowienie niezależności i autonomii w kontekście środowiska społeczno-kulturowego. Problemy dermatologiczne u młodzieży mają zróżnicowany charakter. W artykule omówiono te wybrane i najczęstsze.


Standardy Medyczne/Pediatria  2024  T. 21  90-94

Abstract:

Adolescence is defined as a time of transition from childhood to adulthood, and typically spans the ages of 12 to 18. Undoubtedly, adolescence is a time of dynamic and complex changes, and the achievement of biological and sexual maturity, the development of personal identity and intimate sexual relationships with appropriate peers, as well as the establishment of independence and autonomy in the context of the socio-cultural environment are considered the primary challenges of this period. Dermatological problems in adolescents are diverse in nature. The following article discusses a selection
of the most common adolescent dermatological problems.


Standardy Medyczne/Pediatria  2024  T. 21  90-94


12 zł

author-image

Paulina Szczepanik-Kułak