Ocena sposobu żywienia niemowląt w wieku 6 i 12 m. ż. w populacji polskiej w odniesieniu do zaleceń Schematu Żywienia Niemowląt z 2007 r.


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Sposób żywienia w okresie niemowlęcym ma decydujące znaczenie dla prawidłowego rozwoju i zdrowiaw przyszłości. Mimo jasnych wytycznych schematu żywienia niemowląt stwierdza się wiele nieprawidłowości w stosowaniu się do zaleceń.

Cel.
Celem pracy była ocena sposobu żywienia niemowląt w reprezentatywnej dla populacji Polski grupie niemowląt w wieku 6 i 12 m.ż.

Materiał i metody.
Badanie przeprowadzono w grupach 158 niemowląt w wieku 6 m.ż. i 159 niemowląt w wieku 12 m.ż., wybranych losowo z terenu całej Polski. Dane zbierano w oparciu o kwestionariusze wywiadu i dzienniczki rejestracji spożycia z 24 godzin.

Wyniki.
Stwierdzono nadmierną liczbę posiłków w ciągu doby (średnio 8 razy/dobę), zbyt późne rozpoczęcie rozszerzania diety, stosowanie produktów spożywczych nieodpowiednich dla niemowląt oraz niewłaściwą suplementację witaminy D.

Wnioski.
Istnieje pilna potrzeba podjęcia skuteczniejszej edukacji rodziców i zwrócenie większej uwagi pediatrów na propagowanie zaleceń schematu żywienia niemowląt.

Abstract:

Nutrition in infancy is important factor influencing later adequate development and heath. There are lots of inadequate practices in infant’s feeding in relation to guidelines on infant feeding in Poland.

Objectives.
The aim of the study was nutritional and dietary habits assessment among healthy infants in Poland.

Material and methods.
A total of 317 infants (158 at6 months of age and 159 at 12 months of age) werestudied. Study participants were randomly selected from whole area of Poland. Questionnaires and 24-hours food records were used to collect data on infant’sfeeding practices.

Results.
Number of meals per day was too high (mean 8times/day), complementary feeding was introduced too late, some infants were fed with food inadequate forthem and vitamin D supplementation was inadequate regarding Polish guidelines.

Conclusion.
There is urgent need for developing better education system for parents and more attention of pediatricians and health care providers to promotedietary guidelines for infants in Poland.author-image

Katarzyna Szott

author-image

Anna Stolarczyk

author-image

Piotr Socha