Przewlekły alergiczny nieżyt nosa u dzieci - problem do rozwiązania!


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Alergiczny nieżyt nosa (ANN) jest najczęstszą przewlekłą chorobą u dzieci. ANN wpływa na funkcje poznawcze, sen, wyniki w nauce, wydajność w szkole, zachowanie dziecka i jakość życia. Objawami ANN są blokada nosa, wydzielina z nosa (również ściekanie po tylnej ścianie gardła), kichanie, świąd, które trwają co najmniej 1 godzinę dziennie co najmniej 2 kolejne dni. Obecnie ANN dzielimy na okresowy i przewlekły, które mogą mieć łagodne lub umiarkowanie/silne nasilenie. Przewlekły ANN (PANN) rozpoznajemy gdy objawy obecne są > 4 dni w tygodniu przez > 4 tygodnie. W Polsce PANN występuje u 13%6-7 latków i 16,7% 13-14 latków. Podstawą rozpoznania jest szczegółowy wywiad oraz badanie fizykalne. Fenotypowo ANN możemy podzielić z punktu widzenia czasu trwania objawów, nasilenia, dominujących objawów. Postępowanie z dzieckiem z PANN powinno składać się z 4 kroków: postawienie precyzyjnej diagnozy, zalecenie profilaktyki, wdrożenie leczenia (podstawą są leki blokujące receptor histaminowy H1 i donosowe GKS), immunoterapia alergenowa. Nową jakością ostatnich lat i nadzieją na jeszcze skuteczniejsze leczenie PANN u dzieci, jest nowy lek - Rupatadyna. Łączy ona w sobie dwa równoległe i synergiczne mechanizmy działania przeciwzapalne (anty-H1 i anty-PAF) co powoduje pełniejsze blokowanie kaskady reakcji alergicznej. Udowodniono jej skuteczność w znoszeniu blokady nosa w PANN oraz znacznej poprawy jakości życia u dzieci. Rupatadyna jest jedynym lekiem z udowodnioną, badaniami typu RCT, skutecznością u dzieci w wieku 6-11 lat z PANN. Jest to innowacyjna, niezmiernie skuteczna i bezpieczna opcja terapeutyczna.

Abstract:

Allergic rhinitis (AR) is the most common chronic disease in children. ANN effect on cognitive function, sleep, academic and school performance, the child’s behavior and quality of life. AR symptoms are nasal obstruction, nasal discharge (also sag on the back of the throat), sneezing, itching that lasts for at least one hour a day for at least 2 consecutive days. According to ARIA AR divided into intermittent and persistent, which can be mild or moderate/ severe exacerbation. Persistent AR is recognized when symptoms are present > 4 days a week for > 4 weeks. In Poland persistent AR occurs in 13% of6-7 year olds and 16.7% of 13-14 year olds. Diagnosis is based on a detailed medical history and physical examination. Phenotype of AR can be dividedin terms of duration of symptoms, severity, predominant symptoms. Treatment of child with persistent AR should consist of four steps: precise diagnosis, recommendation for prevention, medical treatment (based on the drugs that block the histamine H1 receptor, and intranasal corticosteroids), specific immunotherapy. In recent years, a new quality and hope for more effective treatment in children with persistent AR is a new drug - Rupatadine. It combines two parallel and synergistic mechanisms of anti-inflammatory action (anti-H1 and anti-PAF), which results in a more complete blocking of allergic reactioncascade. It has proven to be effective in removing nasal blockage in persistent AR and greatly improve the quality of life in children. Rupatadine is theonly drug with proven, RCT studies, efficacy in children aged 6-11 years with persistent AR. It is an innovative, highly effective and safe therapeutic option.author-image

Adam J. Sybilski