Zapobieganie inwazyjnym i nieinwazyjnym zakażeniom pneumokokowym u noworodków przedwcześnie urodzonych


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

<p>Noworodki przedwcześnie urodzone oraz z małą urodzeniową masą ciała to grupa najwyższego ryzyka narażenia na inwazyjną chorobę pneumokokową (IChP) oraz na zakażenia nieinwazyjne, w tym na zapalenia płuc wywołane przez Streptococcus pneumoniae. Szczeg&oacute;lnie dotyczy to noworodk&oacute;w urodzonych przed 32 tygodniem życia wewnątrzmacicznego. Przyczyną zakażeń jest zbyt niskie stężenie swoistych przeciwciał przeciwko polisacharydom bakterii Streptococcus pneumoniae pochodzenia matczynego oraz niedojrzałość układu odporności. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) w oparciu o badania epidemiologiczne oraz ocenę skutk&oacute;w związanych z zakażeniem nadała szczepieniom przeciwko pneumokokom najwyższy priorytet wśr&oacute;d chor&oacute;b zakaźnych, kt&oacute;rym można zapobiec poprzez szczepienia 1. IChP, obok malarii, stanowi najpoważniejsze zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkości. WHO zaleca wszystkim krajom wprowadzenie powszechnych szczepień przeciwko pneumokokom, kierując się aktualną sytuacją epidemiologiczną w danym kraju 2-4. Program Szczepień Ochronnych, począwszy od 2008 roku, zapewnia finansowanie szczepień obowiązkowych przeciwko pneumokokom noworodkom z masą ciała poniżej 1 500 g, a od roku 2010 r&oacute;wnież wcześniakom poniżej 2 500 g oraz urodzonym przed ukończeniem 37 tygodnia ciąży.</p>

Abstract:

<p>Infants born prematurely and with low birth weight form a group of the highest risk to develop invasive pneumococcal disease (IPD) as well as non-invasiveinfection, including pneumonia caused by Streptococcus pneumoniae. It particularly relates to infants born before 32 weeks of age. The infection resultsfrom very low levels of maternal origin specific antibodies against polysaccharides of Streptococcus pneumoniae and the immature immune system. The World Health Organization (WHO) based on epidemiological data and evaluation of the impact of pneumococcal infections gave the immunization against pneumococcus the highest priority among the infectious diseases that can be prevented by vaccination1. IPD, next to malaria, is the most serious threat tolife and health of mankind. WHO recommends all countries to introduce universal vaccination against pneumococcus, following the current epidemiological situation in the country 2-4. Immunization Program since 2008 provides funding of compulsory vaccination against pneumococcal infants with birth weight below 1 500g, from 2010 for those with birth weight below 2 500 g and before of 37 week of gestation.</p>

author-image

Maria Katarzyna Borszewska - Kornacka