MakroAST - przydatność diagnostyczna i obserwacje kliniczne u dzieci.


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Wprowadzenie:
Podwyższona aktywność w surowicy krwi enzymu aminotransferazy asparaginianowej (AST) może być spowodowana występowaniem zjawiska makroAST. MakroAST jest łagodnym objawem, wynika z nietypowego połączenia cząsteczki AST z makroglobulinami. Obecność makroenzymów należy podejrzewać u pacjentów z przewlekłym, bezobjawowym wzrostem aktywności enzymu.

Cel:
Celem badania była ocena częstości występowania makroenzymów u dzieci z izolowaną hipertransaminazemią.

Metody:
Badaniem objęto 247 dzieci z izolowaną hipertransaminazemią w wieku średnio 6,2 lat (od 0,03 do 16,19 lat). Obecność makroenzymu ocenionona podstawie zdolności do precypitacji glikolu polietylowego (PEG) makromolekuł wg metody opracowanej przez Levitta i Ellisa.Wyniki: U 27,1% dzieci ze wzrostem aktywności aminotransferazy asparaginianowej stwierdzono występowanie makroAST.

Wnioski:
Występowanie makroAST powinno być uwzględniane w diagnostyce różnicowej wzrostu aktywności AST.

Abstract:

Background:
Elevated aspartate aminotransferase (AST) may be due to the presence of macroAST. MacroAST is a benign condition that results fromunusual combination of molecules of AST with serum macroglobulins. Our experience shows that macroAST should be suspected in asymptomaticpatients with persistent hypertransaminasemia.

Objective:
The aim of this study was to evaluate the prevalence of macroenzymes in children with increased aspartate aminotransferase activity.

Methods:
247 children mean aged 6.2 years (from 0,03 to 16,19 years) with isolated hypertransaminasemia were included in the study. The presence of macroenzymes was based on polyethylene glycol precipitation (PEG), a method developed by Levitt and Ellis.

Results:
In 26% of children with elevated AST aspartate aminotransferase macroAST was found.

Conclusions:
MacroAST has to be considered in differential diagnosis of increased AST activity.author-image

Beata Oralewska

author-image

Mikołaj Teisseyre

author-image

Aldona Wierzbicka-Rucińska

author-image

Wojciech Jańczyk

author-image

Piotr Socha