Aktualizacja wiedzy o witaminie D (2015). Co powinniśmy wiedzieć na temat korzyści zdrowotnych i potencjalnej toksyczności? (w języku angielskim)


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

<p>Przez ponad 40 lat promienie słoneczne postrzegano z perspektywy jego właściwości promujących raka, jednocześnie wiele organizacji ochrony zdrowiaoraz agencji rządowych promowało unikanie jakiegokolwiek bezpośredniego kontaktu sk&oacute;ry ze słońcem. Brak uznania, że ekspozycja na słońce stanowigł&oacute;wne źr&oacute;dło witaminy D dla dzieci i dorosłych na całym świecie doprowadziło do pandemii deficytu witaminy D. Pandemia deficytu witaminy D jestzwiązana z wieloma r&oacute;żnymi chorobami przewlekłymi, jak r&oacute;wnież ze zwiększonym ryzykiem śmiertelności. W dalszym ciągu mamy do czynienia zeswoistym stanem paranoi dotyczącej potencjalnej toksyczności witaminy D, co w większości kraj&oacute;w doprowadziło do zakazu fortyfikacji żywnościwitaminą D i ścisłych/restrykcyjnych przepis&oacute;w państwowych dotyczących suplementacji witaminą D. Aby przezwyciężyć ten problem o zasięguog&oacute;lnoświatowym, należy przyjąć, że:1. rozsądna ekspozycja na słońce może zapewnić dzieciom i dorosłym witaminę D;2. witamina D nie jest toksyczna w ilościach, kt&oacute;re mogą być stosowane do wzbogacania żywności;3. dop&oacute;ki pierwsze dwa zalecenia nie zostaną zaakceptowane, istnieje potrzeba uznania, że większość dzieci i dorosłych musi otrzymywać odpowiedniedawki witaminy D przez cały rok.</p>

Abstract:

<p>For more than 40 years the sun has been reviled for its cancer promoting properties and thus avoidance of any direct sun exposure has been widely promotedby many healthcare organizations and government agencies. The lack of appreciation that sun exposure had been the major source of vitamin Dfor children and adults worldwide has led to a vitamin D deficiency pandemic. This pandemic has been associated with a wide variety of chronic diseasesas well as increased risk for mortality. There continues to be paranoia about the potential for vitamin D toxicity which has resulted in the banning of vitaminD fortification and tight government regulations on vitamin D supplementation in most countries in the world. To conquer this world wide healthissue there needs to be:1. A recognition that sensible sun exposure can provide children and adults with the sunshine vitamin D;2. Vitamin D is not toxic in amounts that could be used in food fortification;3. Until the first two recommendations are instituted there is a need to recognize that most children and adults need to receive adequate vitamin Dsupplementation throughout the year.</p>

author-image

Michael F. Holick