Efekty późniejszego rozpoczynania zajęć lekcyjnych

2018-06-14

article image

Efekty późniejszego rozpoczynania zajęć lekcyjnych

Autor: Jędrzej Sarnecki

Opracowanie na podstawie: Lo JC, Lee M, Lee XK i wsp. Sustained benefits of delaying school start time on adolescent sleep and well-being. Sleep 2018;1-8; DOI: 10.1093/sleep/zsy052.

 

Wyniki badań opublikowane w kwietniu 2018 r. na łamach czasopisma Sleep wskazują, że późniejsze rozpoczynanie zajęć lekcyjnych korzystnie wpływa na czas snu uczniów oraz ich samopoczucie.

Badanie przeprowadzone w Singapurze przez Lo i wsp. miało na celu ocenę krótko- i długoterminowych skutków przesunięcia czasu rozpoczynania zajęć lekcyjnych z 7:30 na 8:15. Uczestniczyło w nim 375 dziewcząt z żeńskiej szkoły z klas 7-10 (średnia wieku: 14,6 lat ± 1,15), stanowiących prawie ¼ uczniów tych klas.

W ramach badania w kwietniu 2016 r., przed planowaną na lipiec zmianą godziny rozpoczęcia zajęć lekcyjnych, na podstawie wypełnianych przez uczestniczki badania ankiet zebrano dane dotyczące ich czasu snu, senności oraz samopoczucia (uwzględniając m.in. obecność objawów depresji czy nastrój). Ponadto za pomocą trwającej tydzień aktygrafii oceniono całkowity czas snu uczennic. W sierpniu 2016 r. (po miesiącu od zmiany godziny rozpoczęcia lekcji) oraz w kwietniu 2017 r. (po 9 miesiącach od zmiany) uczestniczki ponownie wypełniały ankiety oraz nosiły nadgarstkowe aktygrafy.

Po miesiącu od zmiany godziny rozpoczęcia zajęć lekcyjnych uczennice w dni szkolne spały średnio o 23 min dłużej – kładły się 9 min później niż przed zmianą i wstawały 32 min później. Po 9 miesiącach od zmiany, w tym samym miesiącu co podczas oceny warunków wyjściowych, nadal obserwowalne było wydłużenie o 10 min czasu snu. Badacze odnotowali również mniejszą senność uczennic (ocenianą przez nie same) oraz raportowanie lepszego samopoczucia.

Jest to kolejne badanie, tym razem z udziałem uczniów z Azji Wschodniej, wskazujące na pozytywny wpływ późniejszego rozpoczynania lekcji na czas snu nastolatków. Ponadto potwierdza ono utrzymywanie się korzystnych efektów zmiany harmonogramu szkoły w dłuższej perspektywie, co dotychczas było słabo przebadane.


Podobne aktualności