Doustne próby prowokacji w diagnostyce alergii na białka mleka krowiego. Stanowisko Grupy Roboczej Sekcji Alergii Pokarmowej Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci (PTGHiŻDz)


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Doustna próba prowokacji (DPP) jest jednym z najbardziej wiarygodnych narzędzi diagnostycznych w alergii na białka mleka krowiego (ABMK), zwłaszcza u niemowląt i małych dzieci, u których znaczna część objawów ma charakter niespecyficzny. W piśmiennictwie istnieje wiele różniących się między sobą protokołów DPP. Dokument niniejszy stanowi zwięzłe opracowanie zasad postępowania diagnostycznego u dziecka z podejrzeniem ABMK i jest rozszerzeniem wcześniejszych (2011) wytycznych. Jako metodykę przyjęto adaptację do warunków polskich wytycznych opracowanych przez międzynarodowe towarzystwa naukowe. W pierwszym etapie dokonano przeglądu systematycznego pod kątem zidentyfikowania wytycznych/zaleceń dotyczących roli i zasad przeprowadzania doustnej próby prowokacji u pacjentów z podejrzeniem ABMK. Przeszukane zostały 3 bazy danych: Cochrane Library, MEDLINE i EMBASE, do maja 2015 roku. Kryteria włączenia spełniło ostatecznie 10 dokumentów. Na ich podstawie stworzono jeden wspólny dokument, który został następnie poddany pod dyskusję ekspercką.Po uwzględnieniu wszystkich uwag opracowano standard przeprowadzania DPP u dziecka z podejrzeniem ABMK oraz szczegółowy protokół.

Abstract:

Oral food challenge (OFC) is one of the most reliable diagnostic tests for food allergy, particularly in infants and young children, in whom symptoms are nonspecific. In the literature there are present many different OFC protocols. This paper is a comprehensive study of the recommended diagnostic procedures in children, who are suspected of being allergic to cow’s milk (CMA). It updates and broadens the guidelines published in 2011.The aim of the paper is to adapt to Polish conditions the current guidelines of the international medical societies. Firstly, a systematic literature reviewwas performed in order to identify guidelines and recommendations regarding the role and the rules of conducting OFC in case of CMA suspicion.The review was performed by searching three databases, Cochrane Library, MEDLINE and EMBASE, for papers published until May 2015. 10 publications met the inclusion criteria. On the basis of those papers, a unified document was created and assessed by a group of experts. After having considered all the remarks, a consensus, standard procedure for performing the oral food challenge in children with CMA was established and a detailed OFC protocol was devised.author-image

Anna Nowak-Węgrzyn

author-image

Agnieszka Krauze

author-image

Elżbieta Jarocka-Cyrta

author-image

Andrea Horvath

author-image

Piotr Dziechciarz

author-image

Maciej Kaczmarski

author-image

Hanna Szajewska

author-image

Marek Ruszczyński

author-image

Anna Zawadzka-Krajewska

author-image

Beata Cudowska

author-image

Piotr Socha