Masa ciała a przebieg leczenia astmy

2017-12-14

article image

Masa ciała a przebieg leczenia astmy

Autor: Jędrzej Sarnecki

Opracowanie na podstawie: Okubo Y, Michihata N, Yoshida K i wsp. Impact of pediatric obesity on acute asthma exacerbation in Japan. Pediatr Allergy Immunol 2017 Oct 18. DOI: 10.1111/pai.12801.

Częstość występowania astmy oskrzelowej oraz otyłości w populacji pediatrycznej systematycznie wzrasta na przestrzeni ostatnich dekad. Związek nadmiernej masy ciała z przebiegiem astmy jest aktualnie często badanym zagadnieniem – dotychczas wykazano m.in., że otyłość stanowi czynnik ryzyka częstszego występowania zaostrzeń choroby[1] oraz że jest związana z gorszą odpowiedzią na leczenie wziewnymi glikokortykosteroidami[2]. Wpływ otyłości na przebieg szpitalnego leczenia astmy przebadali natomiast Okubo i wsp.

Wyniki badania przeprowadzonego w Japonii opublikowano w październiku 2017 r. na łamach czasopisma Pediatric Allergy and Immunology. Autorzy przeanalizowali informacje pochodzące z państwowej bazy danych dotyczące ponad 38 tys. dzieci w wieku od 3 do 18 lat, hospitalizowanych w latach 2010-2015 z powodu ostrego zaostrzenia astmy oskrzelowej. Analizowaną populację chorych podzielono na 4 podgrupy na podstawie norm Światowej Organizacji Zdrowia (World Health Organization, WHO) – dzieci ze zbyt małą masą ciała (8%), pacjenci z prawidłową masą ciała (75%),  pacjenci z nadwagą (9%) i pacjenci z otyłością (8%). Poza informacjami o przyczynie przyjęcia i wynikami pomiarów antropometrycznych zebrano również dane dotyczące ponownych hospitalizacji w ciągu 30 dni od pierwszego pobytu w szpitalu, konieczności przebywania na oddziałach intensywnej terapii, średniego całkowitego kosztu leczenia oraz czasu trwania hospitalizacji.

Analiza danych wykazała istotne statystycznie częstsze ponowne hospitalizacje w ciągu miesiąca od pierwszego leczenia w szpitalu otyłych pacjentów w porównaniu z grupą dzieci o prawidłowej masie ciała (skorygowany iloraz szans: 1,26; 95% CI: 1,03-1,54). Porównanie tych podgrup pediatrycznych pacjentów hospitalizowanych z powodu ostrego zaostrzenia astmy wykazało również dłuższy średni czas pobytu w szpitalu dzieci z otyłością (skorygowana różnica: 0,12 dnia; 95% CI: 0,10-0,20 dnia). Nie odnotowano natomiast istotnych statystycznie różnic pomiędzy wszystkimi podgrupami w zakresie częstości przebywania na oddziałach intensywnej terapii oraz w średnich całkowitych kosztach leczenia.

Jak podsumowują wyniki autorzy publikacji, otrzymane przez nich rezultaty wskazują, że otyłość stanowi czynnik ryzyka ponownego przyjęcia do szpitala w krótkim czasie po pierwszej hospitalizacji z powodu zaostrzenia astmy, co jest dodatkowym czynnikiem podkreślającym znaczenie zapobiegania epidemii otyłości.

 

[1] Okubo Y, Nochioka K, Hataya H i wsp. Burden of Obesity on Pediatric Inpatients with Acute Asthma Exacerbation in the United States. J Allergy Clin Immunol Pract 2016;4:1227-1231.

[2] Forno E, Lescher R, Strunk R i wsp. (Childhood Asthma Management Program Research Group). Decreased response to inhaled steroids in overweight and obese asthmatic children. J Allergy Clin Immunol 2011;127:741-749.


Podobne aktualności