Zakażenia wirusem syncytium nabłonka oddechowego (RSV) w krajach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EU/EEA)

2023-02-08

article image

Zakażenia wirusem syncytium nabłonka oddechowego (RSV) w krajach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EU/EEA) – raport Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC)

Autor: Michał Pac

Opracowanie na podstawie: European Centre for Disease Prevention and Control. Intensified circulation of respiratory syncytial virus (RSV) and associated hospital burden in the EU/EEA – 12 December 2022. ECDC: Stockholm 2022.

W grudniu br. Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (European Centre for Disease Prevention and Control, ECDC) opublikowało raport oraz zalecenia dotyczące zakażeń wirusem syncytium nabłonka oddechowego (ang. respiratory syncytial virus, RSV) w krajach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (European Union/European Economic Area, EU/EEA). 
Eksperci ECDC zwracają uwagę, iż obecny sezon zakażeń RSV rozpoczął się 5 tygodni wcześniej niż w ostatnich sezonach przed pandemią COVID-19 (ang. coronavirus disease 2019). Zwiększył się również odsetek pozytywnych wyników testów diagnostycznych w kierunku zakażenia – mediana dla krajów EU/EEA wyniosła 9,3%. To największa wartość w ciągu ostatnich 6 lat, z wyjątkiem sezonu 2018/2019, kiedy mediana wyniosła 13,1%. 
Autorzy raportu podkreślają, że grupami o największym ryzyku zakażenia RSV oraz ciężkiego przebiegu choroby są niemowlęta < 6. miesiąca życia oraz dorośli > 65. roku życia i/lub z chorobami współistniejącymi. Dlatego przygotowano zalecania, których wdrożenie ma na celu redukcję liczby zakażeń. ECDC zaleca pracownikom systemu ochrony zdrowia działania na rzecz promocji szczepień przeciwko innym chorobom sezonowym, takim jak grypa i COVID-19, zwiększoną czujność diagnostyczną przy badaniu pacjentów z objawami infekcji górnych dróg oddechowych oraz minimalizację ryzyka zakażeń wewnątrzszpitalnych poprzez odpowiednią organizację pracy (m.in. odpowiedni stosunek liczby lekarzy do liczby pacjentów, stosowanie środków ochrony osobistej czy dezynfekcję rąk). W przypadku niemowląt ECDC zaleca wdrożenie dostępnych metod profilaktyki farmakologicznej zgodnie z narodowymi wytycznymi. Obecnie w krajach EU/EEA dostępne są 2 leki zmniejszające ryzyko zakażenia: paliwizumab – krótko działające przeciwciało monoklonalne podawane co miesiąc, oraz nirsewimab – zatwierdzone przez Europejską Agencję Leków (European Medicines Agency, EMA) 31 października br. rekombinowane przeciwciało monoklonalne o przedłużonym czasie półtrwania, podawane w pojedynczej dawce. 
Obecnie nie istnieje skuteczna szczepionka przeciwko RSV, jednak w swoim raporcie eksperci ECDC wskazują na kilka potencjalnych kandydatek, co do których trwają badania kliniczne i które w najbliższych latach mogą uzyskać rejestrację jako metoda czynnej immunoprofilaktyki zakażeń w grupach ryzyka. 
Pełen opis raportu jest dostępny pod adresem: 
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/intensified-circulation-respiratory-syncytial-virus-rsv-and-associated-hospital


Podobne aktualności