Gorączka i zespoły uogólnionej reakcji zapalnej


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Gorączka to podwyższenie ciepłoty ciała ponad normę fizjologiczną z powodu przestawienia punktu nastawczego termoregulacji na wyższy
poziom. Do czynników fizjologicznych wpływających na ciepłotę ciała należą wiek, pora dnia, aktywność fizyczna oraz aktywność gruczołów
dokrewnych. Zakres prawidłowych wartości ciepłoty ciała u dzieci jest zależny od miejsca pomiaru. U małych dzieci (< 3. roku życia)
standardem jest pomiar w odbytnicy. W praktyce klinicznej gorączka definiowana jest jako stan, w którym temperatura ciała wynosi ≥ 38˚C.
Diagnostyka stanów gorączkowych powinna uwzględniać wiek, osobnicze czynniki ryzyka, stan ogólny chorego, miejscową sytuację epidemiologiczną,
wyniki badania podmiotowego i przedmiotowego oraz badań dodatkowych. Szczególną grupą są niemowlęta i małe dzieci,
u których gorączka może być jedynym objawem ciężkiego zakażenia.
W artykule przedstawiono algorytmy postępowania u gorączkujących dzieci oraz omówiono diagnostykę różnicową stanów przebiegających
z uogólnioną reakcją zapalną organizmu.

Abstract:

Fever is defined as a raised body temperature above the upper limit of the normal temperature because of a switch set point temperature control to
a higher level. Factors affecting the physiological body temperature include age, time of day, physical activity, the activity of the endocrine glands.
The range of valid values of the body temperature of children depends on the place of measurement. In young children (< 3 years old) rectal thermometry
has been considered the gold standard for temperature measurement. In clinical practice, the fever is defined as a condition in which the
body temperature is 38 deg. C or greater. Diagnosis of fever should take into account the patient’s age, individual risk factors, general condition,
local epidemiological situation, medical history, clinical examination and additional tests. The fever could be the only symptom of a serious infection
in infants and young children. The article presents the algorithms in febrile children, we discuss the differential diagnosis of systemic inflammatory
response syndromes.author-image

Anna Wieteska-Klimczak

author-image

Anna Smorczewska-Kiljan

author-image

Piotr Buda

author-image

Marta Szwarc-Bronikowska

author-image

Janusz B. Książyk