Przewlekłe leczenie astmy sporadycznej u dzieci – za i przeciw.


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Obowiązujące wytyczne dotyczące leczenia astmy niezalecają codziennego podawania leków dzieciom z astmą sporadyczną. Jednak wielu pacjentów w przebiegu choroby ma ciężkie zaostrzenia astmy wymagające hospitalizacji. Jakie jest ryzyko braku przewlekłego leczeniatej grupy chorych? Którzy z chorych na astmę sporadyczną są w grupie ryzyka rozwoju astmy przewlekłej? Czy są dostępne parametry wskazujące na konieczność leczenia przewlekłego w przypadku astmy sporadycznej? Jakie leki mogłyby być skuteczne? Podjęto próbę odpowiedzi na tei inne pytania na podstawie aktualnych prac i publikacji.

Abstract:

The present asthma guidelines do not recommended daily treatment of children with mild intermittent asthma. However, in the course of disease, many of them have severe asthma exacerbations which require hospital admission.What is the risk of lack of regular treatment in this patients’group? Which of patients with mild intermittent asthma are in the risk group of chronic asthma? Are there any parameters indicating the regular treatment necessity inmild intermittent asthma? Which medications could be effective? The answer on these and others questions on the basis of current papers and publications was undertaken.author-image

Łukasz Błażowski

author-image

Ryszard Kurzawa