Standardy postępowania w zakażeniach układu moczowego u dzieci i młodzieży - rekomendacje IP-CZD


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Zakażenia układu moczowego (ZUM) należą do najczęstszych zakażeń bakteryjnych u dzieci. Według szacunkowych danych skumulowana częstość występowania ZUM u dzieci i młodzieży do 18 r.ż. wynosi 5-7,8%. Schorzenie to jest częstym powodem wizyt w gabinecie lekarza POZ, a w razie konieczności również pobytów szpitalnych. W ciągu ostatniego dziesięciolecia istotnie zmieniło się podejście diagnostyczno-terapeutyczne do dzieci z ZUM. Wprowadzenie powszechnej prenatalnej diagnostyki ultrasonograficznej przyczyniło się do wczesnego rozpoznawania wad układu moczowego, które są najważniejszą patologią predysponującą do ZUM. W niniejszym artykule autorzy przedstawiają standard ekspercki postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w ZUM oparty na opublikowanych w ostatniej dekadzie wynikach metaanaliz, wieloośrodkowych badań prospektywnych oraz stanowisk towarzystw naukowych i zaleceń rządowych agend ochrony zdrowia.

Abstract:

Urinary tract infections (UTIs) are one of the most common infections in children. Estimated cumulative incidence of UTIs in children and adolescents up to 18 years of age is 5-7.8%. This condition is a common reason for visits in the primary care physician’s office, and if necessary, the hospital stays. The diagnostic and therapeutic approach to children with UTI has significantly changed over the last decade. The universal introduction of prenatal ultrasound diagnostics contributed to the early detection of urinary tract defects, the most important pathology predisposing to UTI. In this article the authors present the expert opinion - based recommendations for diagnostic and therapeutic approach in UTI, in relaton to the results of meta-analysis, multicenter prospective studies, scientific societies positions and recommendations of government health agencies published in the last decade.

author-image

Anna Niemirska

author-image

Sylwester Prokurat

author-image

Piotr Gastoł

author-image

prof. dr hab. Ryszard Grenda

author-image

Łukasz Obrycki

author-image

Katarzyna Dzierżanowska-Fangrat

author-image

Dariusz Gruszfeld

author-image

Mieczysław Litwin