Zakażenia wirusem syncytium nabłonka oddechowego (RSV) w Europie – prospektywne badanie kohortowe u zdrowych niemowląt

2022-12-08

article image

Autor: Michał Pac

Opracowanie na podstawie: Wildenbeest JG, Billard MN, Zuurbier RP i wsp. The burden of respiratory syncytial virus in healthy term-born infants in Europe: a prospective birth cohort study. Lancet Respir Med 2022;S2213260022004143.

W listopadzie br. w czasopiśmie The Lancet Respiratory Medicine opublikowano wyniki wieloośrodkowego, prospektywnego, obserwacyjnego badania kohortowego mającego na celu ocenę wagi klinicznej zakażeń wirusem syncytium nabłonka oddechowego (ang. respiratory syncytial virus, RSV) u zdrowych niemowląt

Zakażenia RSV są główną przyczyną hospitalizacji niemowląt na całym świecie. Brakuje jednak danych epidemiologicznych oceniających częstość ich występowania u zdrowych dzieci oraz na podstawie których możliwe byłoby stworzenie wytycznych dotyczących szczepienia zdrowych niemowląt przeciwko RSV. 
W opisywanym badaniu przez rok obserwowano 9154 niemowlęta w ośrodkach z różnych części Europy. Uwzględniano jedynie zdrowych pacjentów urodzonych w ≥ 37. tygodniu ciąży. Częstość hospitalizacji z powodu ostrych infekcji dróg oddechowych oceniano za pomocą kwestionariusza wypełnianego przez rodziców.
145 pacjentów [1,8% (95% CI: 1,6-2,1)] wymagało hospitalizacji z powodu zakażenia RSV, natomiast 8 – pobytu w oddziale intensywnej terapii (OIT). Częstość występowania potwierdzonego laboratoryjnie zakażenia RSV wynosiła 26,2% (95% CI: 24-28,6), natomiast zakażenia wymagającego interwencji lekarskiej – 14,1% (95% CI: 12,3-16). 

Wyniki badania wskazują, że zakażenia RSV stanowią istotny problem kliniczny nie tylko w krajach rozwijających się, lecz także w krajach rozwiniętych. W opisywanym badaniu hospitalizacji wymagał 1 na 56 pacjentów. Na podstawie tych wyników autorzy artykułu podkreślają, że wprowadzenie szczepień przeciwko RSV u kobiet ciężarnych i zdrowych, urodzonych o czasie niemowląt może istotnie zredukować konieczność hospitalizacji i odciążyć system opieki zdrowotnej.  

Pełen opis badania jest dostępny pod adresem: https://www.thelancet.com/journals/lanres/article/PIIS2213-2600(22)00414-3/fulltext


Podobne aktualności