author-image

Patryk Lipiński


Dr hab. n. med. Patryk Lipiński
Klinika Pediatrii, Żywienia i Chorób Metabolicznych Instytut ''Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka''

Patryk Lipiński urodził się w Siedlcach w 1992 roku. 
W 2016 roku ukończył kierunek lekarski na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym i otrzymał Złotą Odznakę Studenckiego Towarzystwa Naukowego za całokształt osiągnięć naukowych w okresie studiów.
Od 2018 roku do chwili obecnej pracuje w Klinice Pediatrii, Żywienia i Chorób Metabolicznych ,,Instytutu - Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka  w Warszawie’’.
W 2019 roku uzyskał stopień doktora nauk medycznych na podstawie rozprawy doktorskiej ,,Wybrane choroby metaboliczne z dominującą ekspresją w wątrobie’’.
W 2022 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk medycznych na podstawie dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej ,,Charakterystyka kliniczna, biochemiczna i molekularna wrodzonych i wtórnych zaburzeń glikozylacji i deglikozylacji białek’’.
Jego zainteresowania kliniczne i naukowe skupiają się na wrodzonych chorobach metabolicznych, w tym lizosomalnych chorobach spichrzeniowych oraz hepatologii dziecięcej.


Autor artykułów